Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ, TF a FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na deň 23. 3. 2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.
 
Ďalšie pokyny k elektronickému navrhovaniu kandidátov a priebehu volieb budú zverejnené najneskôr 14 dní pred dňom konania doplňujúcich volieb.
 
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre
 
Prílohy:

Späť