Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady VŠ SR na funkčné obdobie 2018 - 2021

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2019 prijal nasledovné uznesenie:
AS SPU v Nitre schvaľuje riadny termín doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za akademickú obec študentov SPU v Nitre na 16. 10. 2019 a náhradný termín na 29. 10. 2019.
 
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre
 
Voľby do ŠRVŠ sa budú konať od 07.30 do 15.00 h v priestoroch pod aulou SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Volia sa 3 delegáti.
 
Písomné návrhy na kandidátov (naskenované) zasielajte do 09. 10. 2019 vrátane do 15.30 h na adresu martabendelova@gmail.com. Kandidovať smie iba člen študentskej časti akademickej obce SPU v Nitre.
 
Prílohy:

Späť