Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development – výzva na zasielanie príspevkov

Možnosť publikovania príspevkov v medzinárodnom vedeckom časopise  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, ktorý sa venuje problematike udržateľného rozvoja a bioekonómie v krajinách V4 a kooperujúcich regiónov so zameraním na témy:

  • Integrovaná bioekonómia na globálnej, európskej, regionálnej a miestnej úrovni    
  • Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a udržateľná poľnohospodársko-potravinárska výroba 
  • Trvalo udržateľný rozvoj, sledovateľnosť a bezpečnosť potravín v dodávateľských reťazcoch
  • Globálne udržateľný rozvoj a problémy s ním spojené
  • Zmierňovanie klimatických zmien, znehodnocovanie pôdy a biodiverzita
  • Zelená ekonomika - program a inštitucionálny rámec 
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Rozvoj vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva
  • Podnikanie, medzinárodný obchod a inovácie

Svoje príspevky zasielajte na adresu Elena.Horska@gmail.com najneskôr do 15. 9. 2016

 

Guide for authors

Späť