Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development – výzva na zasielanie príspevkov

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/logoVUA-final.jpgMedzinárodný vedecký časopis Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development sa venuje problematike udržateľného rozvoja a bioekonómie v krajinách V4 a kooperujúcich regiónov so zameraním na témy:

- Integrovaná bioekonónia na globálnej, európskej, regionálnej a miestnej úrovni

- Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a udržateľná poľnohospodársko-potravinárska výroba

- Trvalo udržateľný rozvoj, sledovateľnosť a bezpečnosť potravín v dodávateľských reťazcoch

- Globálne udržateľný rozvoj a problémy s ním spojené

- Zmierňovanie klimatických zmien, znehodnocovanie pôdy a biodiverzita

- Zelená ekonomika - program a inštitucionálny rámec

- Obnoviteľné zdroje energie

- Rozvoj vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva

- Podnikanie, medzinárodný obchod a inovácie

Svoje príspevky zasielajte na adresu Elena.Horska@gmail.com najneskôr do 20. marca 2016

V prílohe nájdete pokyny pre autorov.

Späť