Venujte svojej (našej) univerzite 2% z daní

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/2percenta/2_percenta.jpgSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je registrovaná v zozname prijímateľov 2 % z dane za rok 2013. Prosíme zamestnancov, absolventov a všetkých priaznivcov SPU – súkromné aj právnické osoby – aby nám venovali svoje 2 %. Získané finančné prostriedky budú použité na podporu vedy a výskumu na univerzite – na financovanie konkrétnych výskumných projektov alebo na nákup vedeckej literatúry.

Možno Vás bude zaujímať, ako SPU v minulosti použila 2 %

Rok 2008 suma 14 886 EUR – z toho 935 EUR chemikálie, mikropipety, softvér, 13 951 EUR vedecké časopisy a knihy

Rok 2009 suma 5 827 EUR – z toho 499 EUR hnojivá a chemikálie pre výskum, 5 328 EUR vedecké a odborné knihy     

Rok 2010 suma 5 328 EUR vedecké a odborné knihy

Rok 2011 suma 2 538 EUR vedecké a odborné knihy

________________________________________________________________________________

 

Ako postupovať pri poukázaní 2 %

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne), vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Na základe riadku 3 Potvrdenia sa určujú  2 % z dane. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €. Obe tlačivá je potrebné zaslať alebo odovzdať na príslušnom daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 4. 2014. 

Právnická osoba môže poukázať 2 % (resp. 1,5 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.03.) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1,5 % z dane. Túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní tak, že v časti IV. daňového priznania vyplní riadok 3. Právnická osoba uvedie údaje do daňového priznania nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76


Prílohy:

Potvrdenie o zaplatení dane 2013
Vyhlásenie o poukázaní 2% SPU

Späť