Výberové prednášky na SPU v Nitre

DECEMBER 2020

Téma: Výskum v internetovom prostredí – 2 muse, s.r.o., online výberová prednáška
Prednášajúca: Mgr. Stanislava Pučková, zástupkyňa riaditeľa v 2 muse, s.r.o
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 7:30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

NOVEMBER 2020

Téma: Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Ghazal Zalkat - Halmstad University, Švédsko
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/wgtmNIX
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Zrecí proces mäsa ako dôležitá súčasť výroby mäsových výrobkov - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv štartovacích kultúr, prebiotík a okysľujúcich látok na kvalitu trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
Prednášajúci: Ing. Miroslav Kročko, PhD., Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Presentation Skills - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Fraser Andrew Gault – Gault Consulting
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 14.00 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/agtmVpN
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 11.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Inauguračná prednáška je svojim obsahom zameraná na problematiku skúšania vozidlových spaľovacích motorov. Pozornosť je venovaná základným pojmom, parametrom a definíciám z oblasti spaľovacích motorov, účelu skúšok, druhom skúšok, ako aj zásadám pri príprave a realizácií experimentálnych meraní. Inauguračná prednáška je doplnená o realizované experimentálne merania s ich vyhodnotením a vzájomným porovnaním. Jednotlivé vykonané experimentálne merania a postupy ich realizácie sú doplnené o inštruktážnu video prezentáciu. V inauguračnej prednáške je zdôraznená dôležitosť výberu vhodných metód merania pri skúšaní vozidlových spaľovacích motorov a možné spôsoby zvýšenia ekologickej bezpečnosti pri monitorovaní emisného stavu vozidlového spaľovacieho motora. V záverečnej časti je pozornosť upriamená na prepojenie témy inauguračnej prednášky s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.
 
Téma: Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Katedra fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
V úvode prednášky sú uvedené elektrické vlastnosti materiálov. Potravinárske a poľnohospodárske materiály sú väčšinou biologického pôvodu, teda je popísaný transport náboja v takýchto materiáloch. Autorka v krátkosti uvádza metódy merania elektrických vlastností. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú elektrické vlastnosti biologických materiálov. Hlavná pozornosť je venovaná využitiu elektrických vlastností pri hodnotení potravín a poľnohospodárskych materiálov. Táto časť je rozdelená na využitie elektrických vlastností kvapalných materiálov, vlastností ovocia a zeleniny, vlastností sypkých materiálov a vlastností ďalších potravinárskych materiálov. V prednáške je uvedený prehľad informácií z veľkého množstva zahraničnej a domácej literatúry dotýkajúcej sa spomínanej problematiky. Autorka informuje najmä o výsledkoch meraní a o výskume elektrických vlastností množstva rôznych materiálov uskutočnených na Katedre fyziky. V závere sú naznačené možnosti intenzívnejšieho využívania fyzikálnych vlastností v potravinárskom priemysle.
 
Téma: Aplikácia medzinárodných štandardov pre kvalitu a bezpečnosť potravín - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv konzervačných činidiel na analýzu zloženia vzoriek surového kravského mlieka
Prednášajúci: Ing. Peter Zajác, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 11. 2020, 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Strategy of Foreign Market Entry and Practical Examples - výberová online prednáška v rámci predmetov:  globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy; medzinárodný marketing
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška.
Prednášajúca: MSc. Zuzana Jančovičová, Akadémia architektúry v Amsterdame, spoločnosť DS, LAARC. Zuzana Jančovičová je registrovaná krajinná architektka so zameraním na sociálno-priestorovú analýzu. Vyštudovala Wageningen University v Holandsku (MSc) a SPU v Nitre (Ing). Už počas štúdia sa zaujímala o estetiku, ekológiu a vnímanie životného prostredia. V minulosti pracovala v ateliéroch Vista, Karres en Brands a Bureau B + B. Jej silnou stránkou je koncepčné dizajnérske myslenie a tvorba vízií pre krajinu a mesto. V súčasnosti pracuje v spoločnosti DS a vyučuje na Akadémii architektúry  v Amsterdame. Od roku 2019 je členkou interdisciplinárneho  kolektívu L A A R C. Je víťazkou Europan 15 a Panorama Lokaal.  Zuzana Jančovičová v rámci svojej prednášky vyhodnotí 10 rokov strávených štúdiom a prácou v Holandsku. Predstaví viacero súťaží a projektov rôznych typov a mierok. Viac informácií
Dátum a čas: 3. 11. 2020, 17.00 - 18.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
 

OKTÓBER 2020

Téma: Analytika v praxi - výberová online prednáška. Prednáška sa bude venovať praktickým príkladom aplikácie analytiky v praxi. Nepôjde o štatistickú teóriu a metódy, skôr praktický význam analytiky a prípadové štúdie jednotlivých firiem, ktorým analytika slúži v ich podnikaní.
Prednášajúci: Richard Kraus, spoločnosť SAS Slovensko, country manager
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 11.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Produktová politika spoločnosti TEKMAR na zahraničných trhoch - výberová online prednáška je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Jozef Nitray, CSc., konateľ spoločnosti TEKMAR
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 13.30 h
On-line prenos: http://bit.ly/fem-mm1
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Product policy for foreign markets in company TEKMAR - výberová online prednáška v anglickom jazyku je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúca: Ing. Katarína Nitrayová, TEKMAR, International Key Account Manager
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
On-line prenos: http://bit.ly/fem-im
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Marketing na sociálnych médiách, Obsah, ktory funguje na sociálnych sietach - Hype, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Marek Didák, konateľ v spoločnosti Hype, s,r.o.
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Krajinná architektúra v USA - výberová online prednáška.
Prednášajúca: doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury   . Zuzana Ambrožová študovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici, kde aktuálne pôsobí na Ústave zahradní a krajinářské architektury MENDELU v Brně. Je autorkou odborných publikácií o verejných priestoroch a histórii krajinnej architektúry. Počas svojho štúdia a akademickej praxe absolvovala viacero zahraničných stáží, okrem iného v USA, kde v rámci Fulbrightovho programu pôsobila na University of California v Berkeley a získala skúsenosti aj na Harvard University, UPenn a University of Virginia. Americkej krajinnej architektúre, ktorá je témou aj jej habilitačnej práce, sa intenzívnejšie venuje od roku 2014. Viac informácií
Dátum a čas: 27. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Leader budúcnosti - výberová online prednáška určená pre študentov FEM v rámci predmetu organizácia manažérskej práce, ako aj ostatných študentov, odbornú i laickú verejnosť
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo, IBM, manager
Dátum a čas: 26. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: https://ibm.webex.com/meet/tomas.strbo (kliknúť na Join from your browser)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Blockchain- výberová online prednáška
Prednášajúci: Daniel Daučík, IBM, Digital Sales and Automation specialist at IBM & Event manager at Blockchain Slovakia
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos:  Webex Cisco.  Registrácia: ibm.biz/spu_blockchain
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Territorial Market and Consumer Studies: Central Asia and Uzbekistan- výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Assoc. Prof. Khabibullo Pirmatov, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIIAME), Uzbekistan
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams https://cutt.ly/mgtmL2J
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - verejná habilitačná prednáška zameraná na vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Prednášajúca: Ing. Ivana Mezeyová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Cenová a distribučná politika E-obchodovania. Tvorba cien. Dovoz a obstaranie tovaru - Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Vladimír Fuga, finančný riaditeľ v spoločnosti DPD
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 7.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - verejná habilitačná prednáška zameraná na zelenú infraštruktúru v plánovaní a tvorbe krajiny
Prednášajúci: Ing. Attila Tóth, PhD., vysokoškolský pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - verejná habilitačná prednáška zameraná na reevidenciu a súčasný potenciál botanických ruží
Prednášajúca: Ing. Katarína Rovná, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška
Prednášajúca: Ing. Eva Mlyneková, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146175K59DWJCU66 )
 
Téma: Veľkoobchod potravín METRO - výberová online prednáška realizovaná v rámci predmetu obchodná prevádzka a merchandising, ktorý zabezpečuje prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. Zameriava sa na praktické aspekty riadenia obchodnej prevádzky v podmienkach spoločnosti METRO.
Prednášajúci:
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 7.30 h
Miesto:
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
 
Téma: ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár, ktorého cieľom je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností, ilustrovaných konkrétnymi príkladmi z oblasti cestovného ruchu – počnúc tvorbou domácich a zahraničných produktov až po ich predaj, s akcentom na využitie online možností.
Prednášajúci: Ing. Peter Kobelár, FRIENDS TRAVEL – Váš svet dovoleniek
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: online prenos
Prednáška je relevantná k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre.
 
Téma: Dvojka - výberová online prednáška. Peter Pasečný bude hovoriť o príbehu ateliéru 2ka a jeho doterajšej tvorbe. Venovať sa bude najmä verejným priestorom a parkom. Predstaví princípy a metódy ich tvorby na príklade vlastných diel, ako aj overené postupy súčasnej krajinno-architektonickej tvorby v podmienkach Slovenska.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, Ateliér 2ka - spoluzakladateľ a vedúci ateliéru, autorizovaný krajinný architekt SKA
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 17.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Hypotekárne bankovníctvo v SR pod vplyvom koronakrízy. Aktuálne otázky a perspektívy - výberová online prednáška zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa hypotekárneho bankovníctva, vývoj množstva hypotekárnych úverov, zadĺženosť slovenských domácností vplyvom hypotekárnych úverov, fázy úverovacieho procesu, aktuálne nízke úrokové sadzby vybraných bánk, odklad splátok hypotekárneho úveru vplyvom koronakrízy, perspektívy na trhu s hypotekárnymi úvermi. Prednáška je vedená formou dialógu medzi vyučujúcim predmetu bankové operácie a prednášajúcim odborníkom z praxe.
Prednášajúci: Ing. Martin Kiaba, PhD., hypotekárny špecialista, Tatrabanka a.s.
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Parametre populačnej dynamiky zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 
Téma: Epidemiologické štúdie a ich význam pri identifikácii rizikových faktorov chorôb - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Marta Habánová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 
Téma: Motivácia - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K, autorizovaný krajinný architekt. Michal Marcinov bude hovoriť o skúsenostiach z praxe, ktoré nadobudol od absolvovania vysokej školy po dnes. Ponúkne autentický exkurz do zákulisia svojej práce a na “šuflíkových” i reálnych projektoch predstaví, čo tvorivá práca krajinného architekta prináša. Prezentácia projektov s autorským komentárom bude pokusom autora podať správu o tom, čo, prečo a ako robia vo svojej tvorbe, v čom nachádzajú a nenachádzajú inšpiráciu a motiváciu...
Dátum a čas: 19. 10. 2020 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  poľnohospodárstvo a krajinárstvo; ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Design for All - navrhovanie bezbariérového prostredia - výberová online prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na FAD STU v Bratislave a Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA.  V študijnom programe architektúra a urbanizmus garantuje predmety občianske budovy I a občianske budovy II. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo venuje problematike tvorby inkluzívneho prostredia. Riešila domáce i zahraničné výskumné projekty zamerané na hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia a identifikáciu architektonických bariér v prostredí vysokých škôl, hotelov, objektov sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje na medzinárodných projektoch, je odborníčkou v uvedenej oblasti a prednáša doma i v zahraničí.
Dátum a čas: 19. 10. 2020 13.30 - 15.00 h
Miesto: on-line
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  ekologické a environmentálne vedy; poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Kompostovanie - online webinár pripravený v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.  Paulína Kuricová zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve, predstaví možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.
Prednášajúca: Paulína Kuricová, marketingová manažerka JRK Waste Management
Dátum a čas: 13. 10. 2020 o 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo
 
Téma:  Home office a kancelária budúcnosti s využitím MS Teams - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Tóth, PhD., riaditeľ Copysolutions s.r.o.,
Dátum a čas: 12. 10. 2020
Miesto: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment
 
Téma: Ekonomické váhy vlastností hospodárskych zvierat -  výberová online prednáška (súčasť predmetu šľachtiteľské programy v chove zvierat)
Prednášajúca: Ing. Zuzana Krupová, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby v.v.i. Praha - Uhřiněves, popredná odborníčka v oblasti stanovovania ekonomických váh vlastnosti hospodárskych zvierat.
Dátum a čas: 9. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
 
Téma: International Business Environment: From Practical Business Perspective - výberová online prednáška v rámci predmetov: globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy; medzinárodný marketing
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA, absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 8. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams http://bit.ly/femspu2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Osobné finančné plánovanie (II.časť) - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: : Národný štandard finančnej gramotnosti, Beh života študenta SPU a možné riešenia, Finančné plánovanie – bankovníctvo, poisťovníctvo, dôchodky/renta, Finančné plánovanie – investovanie, Finančná sloboda.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 6. 10. 2020 o 7.30 - 10.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Osobné finančné plánovanie (II.časť) - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: : Národný štandard finančnej gramotnosti, Beh života študenta SPU a možné riešenia, Finančné plánovanie – bankovníctvo, poisťovníctvo, dôchodky/renta, Finančné plánovanie – investovanie, Finančná sloboda.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 5. 10. 2020 o 10.00 - 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Areál SPU architektov V. Dedečka a R. Miňovského. Komentovaná prehliadka areálu SPU v Nitre, ktorý je Stavbou 20. storočia a národnou kultúrnou pamiatkou priblíži poznané a menej známe súvislosti vzniku a významu jedinečnej funkcionalistickej pamiatky.
Prednášajúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 10. 2020 o 13.00 h
Miesto: Aula SPU v Nitre
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

 

SEPTEMBER 2020

Téma: Osobné finančné plánovanie a finančné sprostredkovanie - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: Finančné sprostredkovanie, Finančný trh, Finančná gramotnosť.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 29. 9. 2020, 7.30 - 10.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: HERE - možnosti nepriameho mapovania využitím Map Creatoru - výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová, Ing. Martin Švec, HERE Technologies. Spoločnosť HERE Technologies, vyvíja mapové aplikácie na zber priestorových a atribútových dát pre potreby navigácie. Pomocou priamych a nepriamych metód mapuje územia a podklady dodáva pre rôzne spoločnosti. Študenti budú mať možnosť naučiť sa a používať v prebiehajúcej kampani mapovaciu aplikáciu Map Creator a zbierať dáta pre spoločnosť HERE. Najlepší budú odmenený cenami venovanými spoločnosťou HERE.
Dátum a čas: 28. 9. 2020, 13.30 h
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Osobné finančné plánovanie a finančné sprostredkovanie - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: Finančné sprostredkovanie, Finančný trh, Finančná gramotnosť.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 28. 9. 2020, 10.00 - 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Objekt FZKI SPU v Nitre na Hospodárskej - výberová prednáška spojená s výstavou posterov a komentovanou prehliadkou, ktoré vznikli spoluprácou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, priblížia okolnosti vzniku funkcionalistického objektu architekta J. Grossmanna na Hospodárskej ulici v Nitre.
Prednášajúci: Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD., Krajský pamiatkový úrad, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 23. 9. 2020, 14.00 h
Miesto: Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Bezpečnosť a kvalita pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách - verejná inauguračná prednáška. Prednáška analyzuje súčasný stav úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotí bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia v poľnohospodárstve. Špecifikuje problémové oblasti bezpečnosti v poľnohospodárstve. Identifikuje jednotlivé nebezpečenstvá a hodnotí riziká využitím metód manažérstva rizík. Obsah podporujú vykonané experimentálne merania v charakteristických technologických procesoch využívaných v poľnohospodárskej výrobe. Na základe posúdenia rizikovosti strojov metódami manažérstva rizika ako zdrojov poškodenia zdravia, požiarnych rizík bude poukázané na vhodné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu úrazovosti. Prednáška poukáže na nový prístup k zlepšovaniu bezpečnosti a pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách. Rovnako bude poukázané na prepojenie témy s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20
 
Téma: Optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu - verejná inauguračná prednáška. V prednáške sa analyzuje súčasný stav strojárskych technológií a materiálov. Špecifikujú sa optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu a identifikujú sa jednotlivé kroky a možnosti optimalizácie procesu. Obsah prednášky podporia vykonané experimentálne merania vo vybraných výrobných strojárskych organizáciách. Poukáže sa na nový prístup k optimalizácii v riadení výrobného procesu a zároveň prepojenie témy na výskumnú oblasť a vedeckú školu.
Prednášajúci: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20)
 
Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145294LVHMK4ZF31 )

JÚL 2020

Téma: Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Macák, PhD., odborný asistent na Katedre strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre.
Názov habilitačnej práce: Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby. Dôležitým predpokladom správneho rozhodovania v presnom poľnohospodárstve sú informácie o variabilite výrobného prostredia. Prednáška je orientovaná na  význam určovania variability v čase a priestore, klasifikáciu základných metód zisťovania pôdnych vlastností. Uvádza sa charakteristika a princíp činnosti snímačov pracujúcich na rôznych fyzikálnych princípoch (elektrické, mechanické optické, ...). Pozornosť sa venuje aj aplikácií a využiteľnosti informačných zdrojov získaných proximálnym snímaním pôdy komerčne dostupnými zariadeniami.
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )
 
Téma: Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou - habilitačná prednáška. Prednáška je zameraná na výpočet hodnôt maximálnej ťahovej sily kolesového traktora pri pohone 4K2 na základe silových interakcií medzi daným hnacím kolesom a podložkou. Silové interakcie zohľadňujú adhéznu silu, kohéznu silu, rozmer a tvar dezénu, rozmer a tvar hrotov hrotového zariadenia kolesa na poddajnej podložke s danými parametrami. Výpočet bude zohľadňovať zahĺbenie dezénu hnacej pneumatiky pri vyvíjaní 100% ťahovej sily, pričom sa určí zahĺbenie dezénu pneumatiky do poddajnej podložky a počet dezénov v zábere.
Prednášajúci: Ing. Rudolf Abrahám, PhD., odborný asistent na Katedre dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )
 
Téma: Horizontálna a vertikálna integrácia globálnych a lokálnych komoditných trhov - inauguračná prednáška. Ekonómovia a tvorcovia politík majú veľký záujem porozumieť tvorbe a prenosu cien v agropotravinárskom sektore, pretože transmisia cien má dôsledky na blahobyt spotrebiteľov a producentov, na potravinovú bezpečnosť (napr. dostupnosť potravín), štruktúru poľnohospodárskej produkcie, životné prostredie (napr. zmeny vo využívaní pôdy) a pretože poľnohospodárske trhy sú neustále predmetom zmien politík v EÚ aj v iných krajinách. Vysoko integrované trhy spôsobujú efektívny prenos cenových signálov na trhoch, a preto zabezpečujú efektívnu alokáciu zdrojov. Neintegrované trhy môžu sprostredkovať nepresné informácie o cenách, čo vedie k nesprávnym politickým rozhodnutiam a nesprávnemu prideľovaniu obmedzených zdrojov. Prenos cien preto úzko súvisí s efektívnosťou trhu alebo integráciou trhov.
Prednášajúca: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., docentka na Katedre hospodárskej  politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)
 
Téma: Reprodukčné systémy krytosemenných rastlín - habilitačná prednáška.
Prednášajúca: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138952BO5U3ENO27).
 
Téma: Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na  Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku. Nájom poľnohospodárskej pôdy patrí k najčastejším spôsobom užívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a preto je aj častým predmetom pozornosti slovenského zákonodarcu, ktorý reguluje trh s nájmom pôdy prostredníctvom zákonných a podzákonných právnych predpisov. Cieľom práce je zhodnotiť význam právnej úpravy nájmu poľnohospodárskej pôdy na trh s nájmom pôdy a identifikovať faktory, ktoré majú významný vplyv na výšku nájomného. Z výsledkov práce vyplýva, že protekcionistický charakter právnej úpravy nájmu v prospech nájomcu brzdí rozvoj trhu s nájmom pôdy a vývoj cien nájomného ako aj cien poľnohospodárskej pôdy, ktoré výrazne zaostávajú za okolitými krajinami. Z faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú výšku nájomného, možno zaradiť ekonomické ukazovatele poľnohospodárskeho podniku. Z toho možno vyvodiť záver, že na odstránenie disparít v nájomnom medzi Slovenskom a ostatnými členskými štátmi je potrebné podporovať dosahovanie lepších výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov a znížiť mieru protekcionizmu týchto podnikov prostredníctvom právnej úpravy nájomných vzťahov.
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 7.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)
 
Téma: Riziká antropogénnej metalizácie biotických zložiek životného prostredia - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. RNDr.Ing. Tomáš Tóth, PhD., Katedra chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 2. 7. 2020, 10.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Súčasnosť a perspektívy slovenského hydinárstva v podmienkach Európskej únie - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Cyril Hrnčár, PhD., pedagogický pracovník na Katedre špeciálneho chovateľstva, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Dynamika zmien produkčných a reprodukčných vlastností autochtónneho plemena kúr oravka
Dátum a čas: 1. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138656Z4WZAYIN39).
 

MÁJ 2020

Téma: Informačné technológie v praxi - online prednáška
Prednášajúci:  Miroslav Pikus, Miloš Murza
Dátum a čas: 21. 5. 2020, 10.00 h
Miesto: https://lnk.sk/szMY
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre aj záujemcov z radov verejnosti.
 
Téma: Ako môže občan participovať na rozvoji územia? - online prednáška. Obsahom prednášky budú odpovede na otázky: Aké sú podoby a predpoklady občianskej participácie? Ako možno motivovať k participácii? Čo je to facilitácia? Prednáška je určená študentom a všetkým záujemcom o danú problematiku. Účastníci môžu počas prenosu klásť prednášajúcemu otázky. Prednášku organizuje Europe Direct Nitra v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
Prednášajúci:  Michal Smetanka
Dátum a čas: 7. 5. 2020, 14.00 h
Miesto: https://www.facebook.com/FesrrSPU/
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre aj záujemcov z radov verejnosti.
 

FEBRUÁR 2020

Téma: Praktické skúsenosti záhradného architekta na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, záhradný architekt
Dátum a čas: 19. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Bioaktívne látky v rode Allium a ich potenciálny pozitívny účinok - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD., Katedra chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
Dátum a čas: 17. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Park 4Dvory České Budějovice - uplatnenie princípov riadenej sukcesie v architektonickom koncepte - výberová prednáška
Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Hydroosev - možnosti a limity jeho použitia - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.45 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Využite neurónových sietí v šľachtení/ The use of artificial neural networks in animal breeding - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Ing. Daniel Zaborski
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 13.30 h
Miesto:  FAPZ,. A. Hlinku 2,  pavilon T, 1. posch., miestnosť AT-11
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
 

DECEMBER 2019

Téma: Customer Analytics - výberová prednáška
Prednášajúci: Miroslav Jasso
Dátum a čas: 11. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Brzdový strmeň - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Remper
Dátum a čas: 10. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty  SPU v Nitre.
 
 Téma: Strategický manažment PPSK - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Stulrajter
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 13.30 h
Miesto:  poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Účtovná závierka - PwC - výberová prednáška
Prednášajúci: Lukáš Ciran
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Využitie agrometeorologických meraní a pozorovaní vo vinohradníctve - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Milan Chudý, štatutárny zástupca spoločnosti VÍNO CHUDÝ, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s pestovaním vínnej révy. V súčasnej dobe spoločnosť obhospodaruje 6 ha vlastných viníc v odrodovej skladbe: Rulandské biele, Chardonnay, Muškát Ottonel, Rizling rýnsky, Tramín červený, Hetera, Rimava, Dunaj, Hron, Nitria a Cabernet Sauvignon. Od roku 2015 sú všetky vinice zaradené do Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014-2020 a obhospodarované v režime integrovanej produkcie.
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  prednášková miestnosť ZP, FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Koktejlové interakce azolových fungicidů a jejich vliv na životní prostředí - výberová prednáška. Uskutoční sa v rámci výučby predmetu Post-harvest Technology of Horticultural Crops / pozberová technológia záhradníckych plodín.
Prednášajúci: Assoc. Prof. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Dátum a čas: 5. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva FZKI,Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Udržateľný životný štýl - aktuálny trend alebo nevyhnutnosť? - výberová prednáška
Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze,  moderátor TV Markíza. Okrem iného sa venuje aj popularizácii zmien, ktoré vedú k udržateľnejšiemu životu
Dátum a čas: 4. 12. 2019, 9.30 h
Miesto:  prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB - výberová prednáška. MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty, ktorý umožňuje načítať dáta z viacerých zdrojov, načítané dáta analyzovať a vizualizovať. Vstavané funkcie uľahčia tvorbu algoritmov a vývoj vlastných aplikácií. Seminár predstaví základné možnosti MATLABu a niekoľko zaujímavých nadstavieb.
Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 13.00 h
Miesto:  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Hospodárska ulica 7, Nitra, miestnosť ZM
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Využitie infračervenej termovízie v poľnohospodárskej výrobe - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 15.30 h
Miesto:  poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Daňové plánovanie v holdingoch- výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Šiška, Zuzana Kolečavová, zamestnanci KPMG (celosvetová sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva).
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Práca účtovníka a audítora v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Zuzana Motyčáková (MAZARS)
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia profesionála s kalichom vína, Systém hodnotenia vín WSET, Rečnícka a technická výbava someliera - výberová prednáška
Prednášajúci: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky
Prednášku organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre v rámci predmetu Z15-0104-I Somelierstvo.
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto:  Výskumné centrum AgroBioTech, kongresová sála, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
 

NOVEMBER 2019

Téma: Domácnosť bez odpadov - výberová prednáška
Prednášajúci: Branislav Moňok,  štatutárny zástupca o. z. Priatelia Zeme - SPZ, ktoré má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a informačných kampaní v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a predchádzania jeho vzniku.
Dátum a čas: 29. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: prednášková miestnosť ZP, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Kontrola emisného stavu motorových vozidiel - výberová prednáška
Zaoberá sa problematikou sledovania emisií, tvorby limitov emisií, najčastejších porúch spaľovacích motorov.
Prednášajúci: Ing. Peter Lenďák, PhD. 
Dátum a čas: 28. 11. 2019, 9.00 - 10.30 h
Miesto: poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Plánovanie projektov - výberová prednáška
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Ballay
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Medzinárodný obchod a reforma WTO - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 14.30 h
Miesto: poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Manažment v multikultúrnom prostredí - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo. Prednáška bude zameraná na charakterizovanie kultúry medzinárodného podniku a zložky kultúrneho prostredia a zároveň bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Geografické informačné systémy - výberová prednáška
Prednášajúci: RNDr. Mirko Zibolen
Dátum a čas: 26. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma:  Centralizácia a tranformácia v biznise - výberová prednáška v rámci predmetu manažment obchodnej firmy
Prednášajúci: Tomáš Klement, spoločnosť IBM
Dátum a čas: 25. 11. 2019 o 15.10 h
Miesto: miestnosť AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma:  Daňový poriadok - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Angelika Kútna
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Organic farming and sustainability from South America point of view - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Marco Roblero, University Center of Baja Verapaz, University of San Carlos, Guatemala, predstaví históriu, súčasnosť a názory na perspektívu ekologického poľnohospodárstva v krajinách Južnej Ameriky. Prednáška bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe reálnych fariem.
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: cvičebňa AZ-12, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre
 
Téma: Leader budúcnosti - výberová prednáška
Prednášajúci: Tomáš Štrbo, IBM Slovensko
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: cvičebňa Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Téma: Genomika v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Prednášajúci: assoc.prof. Gábor Mészáros, BOKU Viedeň (ústav udržateľných poľnohospodárskych systémov, oddelenie chovu hospodárskych zvierat). Je popredným odborníkom na genomickú selekciu a diverzitu hospodárskych zvierat v Európe. Spolupracuje s podnikmi plemenárskych služieb, prednáša na popredných kongresoch a fakultách. Je koordinátorom európskeho vzdelávacieho programu pre šľachtenie a genetiku zvierat. 
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre
 
Téma: Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 10.00 - 12.00 h
Miesto: prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Entering Emerging Markets: The Case of China - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma: Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška
Prednášajúci: Ľubica Novotná, Tibor Molnár
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: cvičebňa AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Téma: Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: pavilón MF, 4. poschodie, veľká zasadačka
Prednáška je zameraná na podstatu zavlažovania a jeho uplatnenie v našich podmienkach. Definované sú základné spôsoby závlah a pozornosť je zameraná na závlahu postrekom. Pre daný spôsob zavlažovania sú predstavené inovačné trendy a moderná závlahová technika. Efektívnosť závlahovej techniky a kvalita práce závisí od spotreby vody a od rovnomernosti dávkovania. V nadväznosti na efektívnosť sa zameriame na rovnomernosť postreku a metódy jej hodnotenia. Následne poukážeme na faktory, ktoré znižujú kvalitu práce. V rámci prednášky poukážeme na pedagogický prínos a prepojenie na výskumnú oblasť a vedeckú školu.
 
Téma: Predaj z dvora - príležitosť pre vidiek- výberová prednáška
Priamy predaj prvotných produktov z dvora je príležitosťou pre miestnych producentov predať svoju produkciu za „spravodlivé ceny“ a pre spotrebiteľa a jeho rodinu zaistiť kvalitné a čerstvé potraviny. Táto obojstranne výhodná aktivita prináša lokalite ďalšie pozitívne efekty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Prednáška bude zameraná na vysvetlenie podstaty predaja z dvora, legislatívne podmienky pre realizáciu predaja z dvora na Slovensku, organizačné zabezpečenie tejto aktivity a subjekty, ktoré sa môžu do priameho predaj zapojiť.
Prednášajúci: Zuzana Homolová
Dátum a čas: 13. 11. 2019, 13.30 h
Miesto:poslucháreň AA-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;
 
Téma: Marketing Analytics for Global Marketing - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 14. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Podsystém Účtovníctvo v podnikových informačných systémoch - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Cienik
Dátum a čas: 12. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Osobnosť manažéra rodinnej firmy v kontexte úspešného zvládnutia procesu nástupníctva - výberová prednáška
Prednášajúci: Ladislav Ambrovics, MINIT s.r.o.
Dátum a čas: 11. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Legislatívne predpoklady šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat na Slovensku je riadené zákonom 194/98 Z.z., ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a v súčasnosti je nahradený nadriadeným predpisom EÚ do obdobia, keď bude prijatý nový legislatívny predpis na úrovni SR. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť, do akej miery je šľachtenie na Slovensku ohrozené zahraničnými šľachtiteľskými spoločnosťami a ich programami.
Prednášajúci: Ing. Zuzana Salagová, MPaRV SR
Dátum a čas: 8. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Biznis analytika v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Kraus, country manager spoločnosti SAS slovensko. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Systémy na podporu štatistickej analýzy a bude venovaná fungovaniu biznis analytika v praxi. 
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Technickej fakulty;
 
Téma: Building the Analytical Decision-oriented Framework - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma:[nbsp]Manažment lesných ekosystémov a klimatická zmena - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Ústav ekológie a environmentalistiky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 15.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma: Personálne plánovanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Dušan Richvalský, Hapi Hodonín, ČR
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 7.30 h
Miesto: pavilón S, miestnosť S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 
Téma: Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška zameraná na možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky
Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 14.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška zameraná na metódy hodnotenia v krajinno-architektonickej praxi.
Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 13.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 12.00 h
Miesto: BZ-02, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Nagojský protokol a aktuálna legislatíva na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Maňka, PhD., riaditeľ odboru ochrany biodiverzity a krajiny MŽP SR, národný kontaktný bod pre Nagojský protokol.
Dátum a čas: 6. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: prednáškareň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Uplatnenie Nagojského protokolu vo výskume a poľnohospodárstve - výberová prednáška, školenie na tému implementácie Nagojského protokolu na Slovensku.
Prednášajúci: Ing. Ján Tomka, PhD., NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
Dátum a čas: 6. 11. 2019
Miesto: prednáškareň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: ŠÚ a jeho kompetencie v parlamentných voľbách v roku 2020. Databázy v správe ŠÚ SR a Eurostatu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Renáta Dušová, Ing. Eva Rakovská
Dátum a čas: 4 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
 

OKTÓBER 2019

Téma: Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.
Dátum a čas: 30. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: BZ-01, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Kompozície bylín s ekologickým prístupom v projektovaní - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Dagmar Hillová, PhD., Katedra biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Vybrané menej známe druhy zeleniny a možnosti ich pestovania v SR - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Vplyv nastielania pôdy, odrody, skladovania a tepelnej úpravy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre povojníka batátového ( Imopoea batatas L.)
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 13.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Heteróza a inbríding v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Heteróza a inbríding sú dva biologické javy, ktoré vznikajú v dôsledku zvyšovania heterozygotnosti resp. homozygotnosti v populácii. Pokiaľ sa heteróza prejavuje zvýšeným fitnes, naopak inbríding vedie k jeho zníženiu.
Prednášajúci: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Dátum a čas: 25. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika
Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.
Dátum a čas: 24. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň ZP, Hospodárska ul. 7, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Plemenitba psov a systém chovu psov na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
Dátum a čas: 23. 10. 2019, 16.00 h
Miesto: poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Sloven skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Najdôležitejšie choroby olejnín a ochrana proti nim - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Názov habilitačnej práce: Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Využitie kŕmnych aditív na zlepšenie transformácie živín u neprežúvavcov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Ekonomika šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat je zámerné pretváranie genofondu populácií HZ. Šľachtiteľské programy predstavujú súbor na seba nadväzujúcich šľachtiteľských organizačných opatrení smerujúca k splneniu chovného cieľa.
Ekonomická váha (marginálna) predstavuje akú ekonomickú hodnotu pre chovateľa bude mať dosiahnutie zvýšenia výkonnosti o jednu jednotku.Prednášajúci: Ing. Zuzana Krupová, PhD.
Dátum a čas: 11. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 10. 10. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Dreviny zaujímavé z jesenného aspektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Hoťka, PhD.
Dátum a čas: 8. 10. 2019
Miesto: TD-01 prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Klimatická zmena,jej príčiny a dopady - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska 
Dátum a čas: 3. 10.2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 3. 10. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Refugee/immigrants - the process of challenges and drivers in the Swedish agricultural sector or Food as a business and as an integration key in the new county
Prednášajúci: Ghazal Zalkat, Halmstad University, Sweden
Dátum a čas: 2. 10. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Udržateľné vodné hospodárstvo poľnohospodársky využívanej krajiny- adaptácia a mitigácia úloh v podmienkach zmeny klímy - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10. 2019 o 10.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Moderné prístupy navrhovania a riadenia závlah v záhradníctve - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10.2019 o 8.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
 

SEPTEMBER 2019

Téma: Market and Consumer Studies: Taiwan
Prednášajúci: Dr. Pei-Ju Lucy Ting, Department of Business Administration, National Taipei University, Taiwan
Dátum a čas: 30. 9. 2019, 9.00 - 11.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Dátum a čas: 26. 9. 2019, 14.00 h
Miesto: Aula SPU
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
 

AUGUST 2019

Téma: Globálne dôsledky sucha a požiarov na výmenu uhlíka a vody v lesnom ekosystéme (Global implications of drought and fire on woodland carbon and water exchange) Hlavnou témou prednášky je klimatická zmena. Účastníci sa okrem iného oboznámia s meraniami metódou eddy covariance na výskumnej stanici Calperum (súčasť OzFlux - siete 20 staníc v Austrálii). Meracia veža je vybavená prístrojmi na kontinuálne meranie tokov energie, oxidu uhličitého a vodnej pary medzi atmosférou, vegetáciou, hornými vrstvami pôdy a podzemnou vodou. Cieľom výskumu je odpovedať na otázky: Aké sú základné zásoby energie, uhlíka, vody a živín a toky v eukalyptovom poraste (mallee)? Aký vplyv má na tieto zásoby a toky zmena klímy a hospodárenia na pôde? Údaje z tejto výskumnej stanice sa využívajú pri testovaní a zdokonaľovaní globálnych klimatických modelov a pri kontrole a kalibrácii informácií získaných prostredníctvom metód diaľkového prieskumu Zeme.
Prednášajúci: Prof. Wayne Meyer, University of Adelaide (Južná Austrália)
Dátum a čas: 15. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkiových úprav, Hospodárska 7, miestnosť ZP-S1
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny
V rámci prezentácie bude predstavené výskumné a pedagogické zameranie Ústavu inžinierskych stavieb, tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj skúsenosti z transferu výsledkov konkrétneho projektu Technologickej agentúry ČR do praxe
Prednášajúci: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Dátum a čas: 13. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto:  Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, učebňa ZP-S1
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technickej fakulty
 
 

JÚL 2019

Téma:  Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou. Vybrané prípady.
Prednášajúci: prof. Leonardo F. Pastorino
Dátum a čas: 3. 7. 2019, 10.00 h
Miesto: Katedra práva FEŠRR, Farská 24, učebňa FF-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
 

MÁJ 2019

prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: 1. Compounds resulting in barrique wine 2. Measurements of antioxidant activities
Aktuálne témy v rámci výskumu úzko spätého s produkčnou praxou
Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Using of NIR spectroscopy in evaluation of authenticity of fruit juice
Výroba a analýza ovocných štiav pomocou NIR spektroskopie
Prednášajúci: Ing. Petr Šnurkovič, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Téma: Mám na to
Prednášajúci: PhDr. Robert Krause, PhD., psychológ
Dátum a čas: 6. 5. 2019 10.00 - 12.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Prednáška v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019 je vhodná pre študentov všetkých fakúlt a širokú verejnosť
 
Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ
Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt
 
 

APRÍL 2019

Téma: Zdieľaná ekonomika a jej praktické uplatnenie
Prednášajúci: Stanislav Jurišič
Dátum a čas: 30. 4. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Manažment plánovania projektov v spoločnosti Plastic Omnium IES
Prednášajúci: Martin Tihelka
Dátum a čas: 29. 4. 2019, 8.15 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Poznatky a skúsenosti riešenia ekologických problémov
Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír, vedúci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre
Dátum a čas: 26. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: Katedra krajinného inžinierstva, učebňa ZM, Hospodárska ul.
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
 
Téma: Brexit a jeho dopady na ekonomiku SR
Prednášajúci: Lucia Kleštincová
Dátum a čas: 25. 4. 2019, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 
Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Lokálna počítačová sieť, výberová prednáška firmy TEMPEST
Prednášajúci: Roman Šiller, NET konzultant
Dátum a čas: 17. 4. 2019, 15.30 h
Miesto: miestnosť AS-02
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Získavanie a výber zamestnancov
Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?
Prednášajúci: Peter Bálint
Dátum a čas: 16.4.2019 o 11.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Vinohradníctvo a vinárstvo v Moldavskej republike (The viticulture and wine industry of the Republic of Moldova)
Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví zároveň Štátnu moldavskú poľnohospodársku univerzitu (Universitatea Agrară de stat din Moldova)
Prednášajúci: Olga Mogildea Manolachi
Dátum a čas: 16.4.2019 o 10.00 - 12.00 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ-12), Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Trendy v pivnej kategórii (a.k.a. Od príležitosti k reklame)
Prednášajúci: Zuzana Imrichová, Martin Stulrajter, Mária Dzureková, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov  Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Riadenie procesu výroby piva
Prednášajúci: Jaroslav Klein, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 8.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom
Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Staň sa finančne nezávislý
Prednášajúci: Marcela Abrhanová
Dátum a čas: 10. 4. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň  S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1
Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
 

MAREC 2019

Téma: Uplatnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní č. 112/2018 v praxi
Prednášajúci: Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 27. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02
Téma sociálnej ekonomiky je jednou z najdiskutovanejších v oblasti sociálneho rozvoja nielen v Európe. Chcete vedieť viac o podpore sociálneho podnikania na Slovensku? Chcete založiť sociálny podnik, alebo vás téma sociálnej ekonomiky zaujíma ako výskumná téma?
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
 

Späť