Udelenie čestných doktorátov osobnostiam vedy

Dňa 4. novembra 2014 o 10.00 h sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre uskutoční slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady SPU, na ktorom rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelí čestný titul „doctor honoris causa“ Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  prof. Dr. habil. Walterovi F. Lealovi z Výskumného a  transferového centra  Hamburskej univerzity  aplikovaných vied a prof. Dr. habil. Edwardovi Pierzgalskemu z Varšavskej poľnohospodárskej univerzity  (SGGW).


tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/Leal.JPGProf. Dr. habil. Walter F. Leal  pôsobí ako riaditeľ Výskumného a transferového centra "Applications of Life Science"s na Hamburskej univerzite aplikovaných vied v Nemecku. Profesor Leal je expertom v oblasti environmentálnych vied a udržateľného rozvoja so špeciálnym zameraním na výskumné témy obnoviteľných zdrojov energií, zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Tichomoria. Vedecko-pedagogický profil kandidáta je pozoruhodný aj vďaka jeho aktívnej účasti vo významných medzinárodných združeniach, profesionálnych spoločenstvách (ako napr. Chartered Biologist - CBiol, European Biologist- EurBiol, Inštitút Biológie – FIBiol) a v ratingových vedeckých periodikách (ako napr. International Journal of Climate Change Strategies and Management, International Journal of Innovation and Sustainable Development). Je nositeľom čestného titulu profesor udeleného niekoľkými zahraničnými univerzitami, aktívne pôsobí ako poradca Nemeckej medzinárodnej agentúry pre rozvoj (German International Development Agency), je riešiteľom pracovnej skupiny mechanizmu preskúmania sťažností súvisiacich s projektmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Jeho spolupráca s SPU v Nitre sa realizuje najmä na báze spoločných aktivít Programu Baltickej univerzity, ako aj na báze riešenia spoločných vedeckovýskumných úloh, publikovania výsledkov spoločných výskumných tém.

Návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris causa“ prof. Walterovi F. Lealovi predložil Vedeckej rade SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre  ako výraz ocenenia akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre medzinárodne uznávanej vedeckej a pedagogickej osobnosti „za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky“.

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/Pierzgalski.jpg

Prof. Dr. habil. Edward Pierzgalski pôsobí na Fakulte civilného a environmentálneho inžinierstva Warsaw University of Life Sciences (SGGW). Je odborníkom v  oblasti vodohospodárstva vidieckej a lesnej krajiny, zavlažovania, odvodňovania, protieróznej ochrany a tiež ochrany životného prostredia súvisiacej s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Svoje súčasné vedecko-výskumné aktivity realizuje vo sfére vplyvu antropogénnych faktorov na dynamiku vodných zdrojov vo vidieckych oblastiach, zmiernenie klimatických zmien a udržateľný manažment prírodných zdrojov. Je autorom vedeckých prác, publikácií, monografií, štúdií a expertíz, ako aj nositeľom národných i medzinárodných vedeckých grantov. Profesor Pierzgalski je známoum vedeckou osobnosťou v národnom i v medzinárodnom meradle. Pôsobil ako prorektor univerzity pre vzdelávanie, dekan Fakulty environmentálneho inžinierstva a rekultivácie, člen Senátnej komisie pre zahraničné vzťahy univerzity, Poľskej akadémie vied, Pracovnej skupiny pre správu pohorí a povodí Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Európskej lesníckej komisie FAO. Vedeckovýskumnú profiláciu skvalitnili jeho stáže, kurzy a školenia na zahraničných partnerských inštitúciách v USA, v Európe, v Ázii a v Afrike. Jeho spolupráca s SPU v Nitre sa realizuje už vyše 20 rokov. Od roku 2004, keď vznikla Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, je aktívnym členom jej Vedeckej rady, od roku 2010 pracuje aj ako člen redakčnej rady vedeckého periodika Acta Regionalia et Environmentalica a je aktívnym spoluriešiteľom niekoľkých medzinárodných projektových konzorcií na univerzite.

Návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris causa“ prof. Edwardovi Pierzgalskemu predložil Vedeckej rade SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, ako výraz ocenenia akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre medzinárodne uznávanej vedeckej a pedagogickej osobnosti   „za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle“.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/pozvankaDrhc.jpg

Späť