Tour de ERA - zorientujte sa v programoch Európskeho výskumného priestoru

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jednou z piatich zastávok unikátneho podujatia Tour de ERA, ktoré v rámci projektu SK4ERA organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Seminár sa uskutoční 25. - 26. apríla 2019 v Kongresovej sále SPU.

Mesačná „tour“ predstavuje päť dvojdňových podujatí v piatich slovenských mestách. Témy podujatí v rámci Horizontu 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest. V Žiline je to inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, v Banskej Bystrici je témou Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť, v Košiciach nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti, v Nitre potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti a v Bratislave bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Cieľom podujatí je poskytnúť  potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA (časť podujatia je venovaná aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF). Zámerom organizátorov je pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na rámcový program Horizont 2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov Horizont 2020. Témy podujatí v rámci programu Horizont 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

 

Každé podujatie je dvojdňové, pričom je možnosť registrovať na jeden alebo na dva dni.

Deň 1:

  • Dopoludnia: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF(predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)
  • Popoludní: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

 

Deň 2:

Účastníci nadobudnú poznatky, ktoré by mali prispieť k ich lepšej orientácii sa v ERA, objaviť nedostatky pri písaní projektov H2020, a tak sa lepšie sa etablovať v Európskom výskumnom priestore.

 

Podrobný plán podujatí Tour de ERA nájdete na webovej stránke CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203

STAŇTE SA ÚČASTNÍKMI UNIKÁTNEHO PODUJATIA TOUR DE ERA! Zaregistrujte sa!

 

 

Späť