Stanovisko národnej agentúry programu Erasmus+ v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV)

V nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV) národná agentúra vydáva nasledovné stanovisko:

Na základe tohto usmernenia zo dňa 9. 3. 2020 sa rušia s okamžitou platnosťou „všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia”. Uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov škôl. Z tohto dôvodu bude národná agentúra programu Erasmus+ uplatňovať inštitút vyššej moci v prípade tých projektov, ktoré plánujú mobility/aktivity v čase trvania platnosti tohto usmernenia.

Naďalej však národná agentúra odporúča, aby ste:

-          primerane riadili projektové aktivity a prijali všetky preventívne opatrenia tak, aby ste minimalizovali negatívne dopady na realizáciu projektu (napr. komunikovali s partnerskou organizáciou o uvedenom usmernení, zmenili termín plánovanej mobility/projektových aktivít a pod.),

-          informovali národnú agentúru o všetkých zmenách v projekte (napr. zmena harmonogramu, a to vrátane žiadosti o zmenu trvania zmluvy),

-          odkladali si všetku podpornú dokumentáciu potrebnú na preukázanie už vynaložených nákladov.

Národná agentúra je pripravená kedykoľvek poskytnúť Vám informácie a rady, ako postupovať v individuálnych prípadoch.

Dovoľujeme si však upozorniť, že národná agentúra nemá žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie nájdete na stránkach:

MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Úradu verejného zdravotníctva:

http://www.uvzsr.sk/

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Späť