Stáže na stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli

 
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli spúšťa pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl so začiatkom už počas prebiehajúceho školského roka 2018-2019.
 

Cieľová skupina:

Študenti vysokých škôl (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň) na Slovensku aj v zahraničí 

 

Hlavné ciele systému stáží:

A. Ponúknúť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním 
B. Aplikovať pozitívnu skúsenosť systému stáží v nadväznosti na predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016 
C. Zohrávať významnejšiu úlohu pri priťahovaní študentov po absolvovaní štúdia späť na Slovensko
D. Formovať tzv. “pool of talents” pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe
E. Prispieť k šíreniu povedomia o skutočných úlohách EÚ/úlohách štátnej správy 
F. Pracovať aktívne s mladými ľuďmi
 

Základné princípy:

 • Transparentnosť
 • Rovnosť šancí
 • Kvalita
 • Efektívnosť
 • Flexibilita

 

Možnosti trvania stáže:

 • 5-mesačné (marec-júl; september-január) 
 • letné 2-mesačné stáže (jún-júl) 
 • Priebežne cez rok ako podpora pre témy bakalárskych, diplomových a doktorandských prác (min. 4 týždne a max. 12 mesiacov)
 

Podmienky prihlásenia na stáž:

Základné podmienky:
1. Potvrdenie o štúdiu minimálne na úrovni 2. ročníka bakalárskeho stupňa
2. Štrukturovaný životopis
3. Certifikát anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantná stáž v zahraničí)
4. Odporúčania na stáž (1x akademické a 1x profesionálne spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho)
7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky): 
 • Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)
 • Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)
 • Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)
 
Osobitné (nepovinné, zohľadnené pri hodnotení) stručný popis vybraného príkladu ku každej z nasledujúcich aktivít, ktorý považuješ za najvýznamnejší, zosumarizované v jednom WORD-dokumente
1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné)
2. Mimoškolská aktivita 
3. Dobrovoľnícka aktivita
4. Vlastný projekt alebo iniciatíva
 
 

Prihlásenie na stáž:

Prebieha zaslaním vyššie uvedených dokumentov elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk.
V tele emailu uveďte aj preferenciu pre oddelenie na Stálom zastúpení, pre dĺžku stáže podľa jednej z troch možností (5-mesačná stáž, letná 2-mesačná, podpora pre vysokoškolskú prácu) a pre obdobie stáže, napr. „oddelenie finančnej politiky, 5-mesačná stáž, marec-júl 2019“.
 
 
 
 

Kľúčové termíny:
Termín na podanie prihlášky:
30. november 2018, 23:00 CET

Nástup na stáž:
1. marec 2019, resp. neskôr

Financovanie:
Neplatená stáž

Možnosti:
Vlastné zdroje
Erasmus+ (o možnostiach získania grantu sa informujte na svojej vysokej škole)

Výberový proces:
Do konca decembra 2018: 1. kolo: short-list kandidátov, 2. kolo: osobné/Skype pohovory
Do konca januára 2019: informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch výberového procesu

 
Posty, články a videá:

Späť