SPU v Nitre sa uchádza o Vaše 2% aj v tomto roku

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/2percenta/2_percenta.jpg

SPU v Nitre sa opäť uchádza o Vaše 2 % z dane. Minulý rok sme aj vďaka 2 % kúpili 162 kvalitných vedeckých kníh pre 23 katedier. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a veríme, že nám zachovajú svoju priazeň.

Ak nám chcete poskytnúť svoje 2 (alebo 3) % z dane, postupujte nasledovne:

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne), vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  z príjmov fyzickej osoby (pdf súbor nižšie).  Spolu s potvrdením ho treba najneskôr do 30. 4. 2019 predložiť príslušnému daňovému úradu.

SPU_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO.pdf

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie môže poukázať 2 % tak, že v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplní príslušné kolónky na poukázanie 2 % z dane a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Podmienkou poskytnutia 2 % z dane fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie je nielen to, aby bolo daňové priznanie odovzdané v riadnom termíne (zvyčajne do 31. 3. 2019), ale aj včas zaplatená daň z príjmov.

3 % z dane môže poukázať iba ten,  kto v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámi sa meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Právnická osoba môže poukázať 2 % (1 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Právnická osoba poskytuje 2 % (1 %) tak, že v daňovom priznaní vyplní príslušné kolónky a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Ak právnická osoba v roku 2018  až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 03. 2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane.

 

Späť