Prezentačný deň vedy vo VC AgroBioTech

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pozýva všetkých pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov a študentov na verejnú prezentáciu činností jednotlivých laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov laboratórií na nasledujúce obdobie. Prezentačný deň sa uskutoční 18. mája 2016 o 9.45 h.

 

PROGRAM

09:45 – 10:00 Otvorenie, privítanie účastníkov, úvod o pracovisku Výskumného centra AgroBioTech
10:00 – 10:15 Prezentácia integrálneho laboratória mikroskopických analýz (Ing. Vašíček, PhD.; Ing. Kuželová, PhD.)
10:15 – 10:30 Prezentácia integrálneho laboratória genetických analýz (Ing. Socha, PhD.)
10:30 – 10:45 Prezentácia integrálneho laboratória spektroskopických analýz (Mgr. Tušimová, PhD.)
10:45 – 11:00 Diskusia k prezentovaným príspevkom
11:00 – 11:15 Laboratóriá oddelenia Agrobiológie - možnosti a perspektívy (doc. Ing. PaedDr. Žiarovská, PhD.)
11:15 – 11:30 Laboratórium výživy ľudí a využitie jeho potenciálu (MUDr. Chlebo, PhD.)
11:30 – 11:45 Laboratórium nápojov v kontexte zavádzania inovatívnych technológií výroby ovocných a zeleninových štiav, muštov a vína (Ing. Mezey, PhD.)
11:45 – 12:00 Využitie terestrického laserového skenovania pri modelovaní a geometrickej analýze stromov (doc. Ing. Moravčík, PhD.)
12:00 – 12:15 Diskusia k prezentovaným príspevkom


12:15 – 13:00 Prestávka

13:00 – 13:15 Bioekonomika a neuroekonomika – nové postupy v ekonómii (Ing. Lajdová, PhD.)
13:15 – 13:30 Laboratóriá Experimentálnej biológie a biotechnológií – možnosti a perspektívy (prof. Ing. Lukáč, PhD.)
13:30 – 13:45 Možnosti využitia potenciálu technologických laboratórií (Ing. Šmitalová, PhD.)
13:45 – 14:00 Inovatívne technológie v rastlinnej produkcii - výskum a skúsenosti (prof. Ing. Rataj, PhD.)
14:00 – 14:15 Diskusia k prezentovaným príspevkom
14:15 – 14:30 Biomasa pre využitie v bioenergetike (doc. Ing. Maga, Dr.)
14:30 – 14:45 Výskum odrodovej podmienenosti tvorby biomasy rýchlorastúcich drevín a bylín v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska (Ing. Prčík, PhD.)
14:45 – 15:00 Možnosti výroby biopalív technológiou termochemickej konverzie (Ing. Giertl, PhD.)
15:00 – 15:15 Sledovanie technických, ekologických a ekonomických parametrov spaľovacích motorov pri aplikácií alternatívnych palív 1. a 2. generácie (Ing. Jablonický, PhD.)
15:15 – 15:30 Diskusia k prezentovaným príspevkom
15:30 Ukončenie prezentačného dňa vedy Výskumného centra AgroBioTech

 

 

POZVÁNKA PLAGÁT
tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/prezentacny_den_abt/abt1.jpg tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/prezentacny_den_abt/abt3.jpg

 

PROGRAM

Späť