Prezentačný deň bioenergetiky

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre vás pozývajú na Deň bioenergetiky, ktorý sa uskutoční dňa 30. 5. 2016 od 10.00 hodiny (upresní sa podľa aktuálneho počasia) v Laboratóriách AgroBioTech v pavilóne Q, na Poľnej pokusnej báze v Kolíňanoch a na Bioplynovej stanici (vzdialenej od Nitry približne  13 km), doprava bude zabezpečená autobusom. 

Garanti podujatia:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Ing. Tomáš Giertl, PhD., Ing. Martin Prčík, PhD.

Zámerom Dňa bioenergetiky je informovať pracovníkov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o:

-          výskumných objektoch a zariadeniach pre bioplyn v laboratóriách ABT

-          bioplynovej stanici a Laboratóriu využitia bioenergie,

-          využití biomasy na výrobu tepla a fermentácie na výrobu bioplynu,

-          využití experimentálneho prostredia v procese vzdelávania (záverečné práce na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia).

-          výskumnej báze energetických drevín a bylín lokalizovanej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch,

Cieľom Dňa bioenergetiky je podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe.

Program:

1. Prehliadka Laboratórií AgroBioTech v pavilóne Q  /Laboratórium splyňovania biomasy/

Sprievodný komentár prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

2. Prehliadka Bioplynovej stanice a Laboratória využitia bioenergie

Sprievodný komentár prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Ing. Tomáš Giertl, PhD.,

3. Prehliadka vzorkovníc rýchlo rastúcich drevín a bylín.

Sprievodný komentár Ing.Martin Prčík, PhD.


PRIHLÁŠKA A NÁVRATKA

Termín zaslania návratky: 20. 5. 2016

Späť