Nitrianske univerzitné dni 2016

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/NUD/hlavickaNUD.jpg

Termín: 25. 4. - 5. 5. 2016

ZMENA PROGRAMU:

podujatia Karneval v Riu a Superstar nitrianskych univerzít sa pre nepriazeň počasia presúvajú na 10. mája 2016.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/NUD/nud2016_1.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/NUD/nud2016_2.jpg

 

 

 

 

 

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad štrnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 - 2015, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.

Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

 

Hlavný partner:

Slovenské elektrárne,  a.s.

Partneri:

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, ARRIVA NITRA a.s. 

Mediálni partneri:

TV Nitrička, Nitra 24 – spravodajský portál, Nitrianske noviny, Spravodaj Nitra, Moja Nitra, Náš čas - časopis UKF, Poľnohospodár - spravodaj SPU, Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus, Občas Nečas, IRŠ Mladosť, ITŠ Mladosť, RTVS Slovenský rozhlas

Organizačný výbor:

PhDr. Miroslava Líšková, PhD., doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD., Ing. Miloš Žigrai, Mgr. Dagmar Bojdová, Mgr. Art. Anton Živčic, Mgr. Peter Hrobár, doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., Mgr. Roman Hrnčár, Ing. Kristína Candráková, Bc. Zuzana Schlosserová

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

POZVÁNKA NA GALAVEČER GAUDEAMUS

Späť