Nitrianske univerzitné dni 2018

Nitrianske univerzitné dni 2018

Dies Universitatum Nitriensium 2018

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad šestnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitra. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 - 2017, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.

Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

 

Podrobný program

 

Hlavný partner:

Slovenské elektrárne, a. s.

Partneri:

Agrokomplex – národné výstavisko, š.p., ARRIVA NITRA a.s. , Študentský parlament UKF

Mediálni partneri: TV Nitrička, RTVS Slovenský rozhlas, Nitra 24 – spravodajský portál, MY Nitrianske noviny, Náš čas - časopis UKF, Poľnohospodár - spravodajca SPU, Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus, Občas Nečas, IRŠ Mladosť, ITŠ Mladosť, Nitraden.sk, Nitraonline.sk

 

Späť