Medzinárodná konferencia o využívaní agrobiodiverzity na zlepšenie výživy, zdravia a kvality života ľudí a včiel

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 11. - 13. septembra 2019 uskutoční 4. medzinárodná vedecká konferencia Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Organizátorom podujatia, ktoré sa pripravuje v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet, je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti a Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci s Národnou botanickou záhradou M. M. Gryschka pri  Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve

Cieľom konferencie je prezentácia a transfer výsledkov a poznatkov výskumných kolektívov z oblasti uchovávania, rozširovania a využívania  agrobiodiverzity v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, agropotravinárstva, zlepšovania životného prostredia a riešenia aktuálnych problémov v rozvoji vidieka.

Bližšie informácie na http://conference.agrobionet.uniag.sk/

Späť