Konferencia UO OZ PŠaV pri SPU

V Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38) sa 8. apríla 2014 (utorok) o 13.30 h  uskutoční konferencia Univerzitnej organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre. Na rokovaní sa zúčastnia delegáti konferencie, predstavitelia OZ PŠaV na Slovensku, členovia vedenia univerzity a fakúlt a zástupcovia odborárov zo slovenských univerzít.

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Návrh a voľba pracovných komisií konferencie

3. Správa o činnosti UO OZ PŠaV pri SPU od ostatnej konferencie

4. Správa o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

5. Správa revíznej komisie

6. Vyhodnotenie plnenia KZ za rok 2013

7. Zásady na využívanie finančných zdrojov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

8. Vystúpenie hostí konferencie

9. Správa mandátovej komisie

10. Predstavenie kandidátov na predsedu Výboru UO

11. Voľba predsedu Výboru UO a predsedu revíznej komisie na funkčné obdobie 2014 - 2017

Prestávka

12. Diskusia

13. Vyhlásenie výsledkov volieb

14. Návrh uznesení konferencie

15. Záver

 

POZVÁNKA

Späť