Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2017 prijal nasledovné uznesenie: AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre podľa čl. 4 Štatútu ŠRVŠ SR na deň 11. 10. 2017 v trvaní od 07.30 h do 15.30 h v priestoroch pod aulou SPU v Nitre.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r. predsedníčka AS SPU v Nitre

Písomne spracované návrhy kandidátov do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre zasielajte podpredsedníčke AS SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre, Ing. Kristíne Candrákovej, na adresu kristina.candrakova@gmail.com najneskôr do 09. 10. 2017 do 10.00 hod."


Späť