Výberové prednášky na SPU v Nitre

 
Téma: Genomika v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Prednášajúci: assoc.prof. Gábor Mészáros, BOKU Viedeň (ústav udržateľných poľnohospodárskych systémov, oddelenie chovu hospodárskych zvierat). Je popredným odborníkom na genomickú selekciu a diverzitu hospodárskych zvierat v Európe. Spolupracuje s podnikmi plemenárskych služieb, prednáša na popredných kongresoch a fakultách. Je koordinátorom európskeho vzdelávacieho programu pre šľachtenie a genetiku zvierat. 
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Entering Emerging Markets: The Case of China - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma: Predaj z dvora - príležitosť pre vidiek- výberová prednáška
Priamy predaj prvotných produktov z dvora je príležitosťou pre miestnych producentov predať svoju produkciu za „spravodlivé ceny“ a pre spotrebiteľa a jeho rodinu zaistiť kvalitné a čerstvé potraviny. Táto obojstranne výhodná aktivita prináša lokalite ďalšie pozitívne efekty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Prednáška bude zameraná na vysvetlenie podstaty predaja z dvora, legislatívne podmienky pre realizáciu predaja z dvora na Slovensku, organizačné zabezpečenie tejto aktivity a subjekty, ktoré sa môžu do priameho predaj zapojiť.
Prednášajúci: Zuzana Homolová
Dátum a čas: 13. 11. 2019, 13.30 h
Miesto:poslucháreň AA-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;
 
Téma: Marketing Analytics for Global Marketing - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 14. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma: Legislatívne predpoklady šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat na Slovensku je riadené zákonom 194/98 Z.z., ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a v súčasnosti je nahradený nadriadeným predpisom EÚ do obdobia, keď bude prijatý nový legislatívny predpis na úrovni SR. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť, do akej miery je šľachtenie na Slovensku ohrozené zahraničnými šľachtiteľskými spoločnosťami a ich programami.
Prednášajúci: Ing. Zuzana Salagová, MPaRV SR
Dátum a čas: 8. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Building the Analytical Decision-oriented Framework - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma:[nbsp]Manažment lesných ekosystémov a klimatická zmena - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Ústav ekológie a environmentalistiky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 15.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma: Nagojský protokol a aktuálna legislatíva na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Maňka, PhD., riaditeľ odboru ochrany biodiverzity a krajiny MŽP SR, národný kontaktný bod pre Nagojský protokol.
Dátum a čas: 6. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: 
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Uplatnenie Nagojského protokolu vo výskume a poľnohospodárstve - výberová prednáška, školenie na tému implementácie Nagojského protokolu na Slovensku.
Prednášajúci: Ing. Ján Tomka, PhD., NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
Dátum a čas: 6. 11. 2019
Miesto: 
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
 
OKTÓBER
 
 
Téma: Kompozície bylín s ekologickým prístupom v projektovaní - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Dagmar Hillová, PhD., Katedra biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Vybrané menej známe druhy zeleniny a možnosti ich pestovania v SR - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Vplyv nastielania pôdy, odrody, skladovania a tepelnej úpravy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre povojníka batátového ( Imopoea batatas L.)
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 13.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Heteróza a inbríding v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Heteróza a inbríding sú dva biologické javy, ktoré vznikajú v dôsledku zvyšovania heterozygotnosti resp. homozygotnosti v populácii. Pokiaľ sa heteróza prejavuje zvýšeným fitnes, naopak inbríding vedie k jeho zníženiu.
Prednášajúci: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Dátum a čas: 25. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Plemenitba psov a systém chovu psov na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
Dátum a čas: 23. 10. 2019, 16.00 h
Miesto: poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Sloven skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Najdôležitejšie choroby olejnín a ochrana proti nim - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Názov habilitačnej práce: Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Využitie kŕmnych aditív na zlepšenie transformácie živín u neprežúvavcov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Ekonomika šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat je zámerné pretváranie genofondu populácií HZ. Šľachtiteľské programy predstavujú súbor na seba nadväzujúcich šľachtiteľských organizačných opatrení smerujúca k splneniu chovného cieľa.
Ekonomická váha (marginálna) predstavuje akú ekonomickú hodnotu pre chovateľa bude mať dosiahnutie zvýšenia výkonnosti o jednu jednotku.Prednášajúci: Ing. Zuzana Krupová, PhD.
Dátum a čas: 11. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 10. 10. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
 
Téma: Klimatická zmena,jej príčiny a dopady - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska 
Dátum a čas: 3. 10.2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 3. 10. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Refugee/immigrants - the process of challenges and drivers in the Swedish agricultural sector or Food as a business and as an integration key in the new county
Prednášajúci: Ghazal Zalkat, Halmstad University, Sweden
Dátum a čas: 2. 10. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Udržateľné vodné hospodárstvo poľnohospodársky využívanej krajiny- adaptácia a mitigácia úloh v podmienkach zmeny klímy - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10. 2019 o 10.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Moderné prístupy navrhovania a riadenia závlah v záhradníctve - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10.2019 o 8.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
SEPTEMBER 2019
Téma: Market and Consumer Studies: Taiwan
Prednášajúci: Dr. Pei-Ju Lucy Ting, Department of Business Administration, National Taipei University, Taiwan
Dátum a čas: 30. 9. 2019, 9.00 - 11.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
AUGUST 2019
Téma: Globálne dôsledky sucha a požiarov na výmenu uhlíka a vody v lesnom ekosystéme (Global implications of drought and fire on woodland carbon and water exchange) Hlavnou témou prednášky je klimatická zmena. Účastníci sa okrem iného oboznámia s meraniami metódou eddy covariance na výskumnej stanici Calperum (súčasť OzFlux - siete 20 staníc v Austrálii). Meracia veža je vybavená prístrojmi na kontinuálne meranie tokov energie, oxidu uhličitého a vodnej pary medzi atmosférou, vegetáciou, hornými vrstvami pôdy a podzemnou vodou. Cieľom výskumu je odpovedať na otázky: Aké sú základné zásoby energie, uhlíka, vody a živín a toky v eukalyptovom poraste (mallee)? Aký vplyv má na tieto zásoby a toky zmena klímy a hospodárenia na pôde? Údaje z tejto výskumnej stanice sa využívajú pri testovaní a zdokonaľovaní globálnych klimatických modelov a pri kontrole a kalibrácii informácií získaných prostredníctvom metód diaľkového prieskumu Zeme.
Prednášajúci: Prof. Wayne Meyer, University of Adelaide (Južná Austrália)
Dátum a čas: 15. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkiových úprav, Hospodárska 7, miestnosť ZP-S1
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny
V rámci prezentácie bude predstavené výskumné a pedagogické zameranie Ústavu inžinierskych stavieb, tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj skúsenosti z transferu výsledkov konkrétneho projektu Technologickej agentúry ČR do praxe
Prednášajúci: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Dátum a čas: 13. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto:  Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, učebňa ZP-S1
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technickej fakulty
 
 
JÚL 2019
 
Téma:  Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou. Vybrané prípady.
Prednášajúci: prof. Leonardo F. Pastorino
Dátum a čas: 3. 7. 2019, 10.00 h
Miesto: Katedra práva FEŠRR, Farská 24, učebňa FF-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
 
MÁJ 2019
 
prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: 1. Compounds resulting in barrique wine 2. Measurements of antioxidant activities
Aktuálne témy v rámci výskumu úzko spätého s produkčnou praxou
Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Using of NIR spectroscopy in evaluation of authenticity of fruit juice
Výroba a analýza ovocných štiav pomocou NIR spektroskopie
Prednášajúci: Ing. Petr Šnurkovič, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Téma: Mám na to
Prednášajúci: PhDr. Robert Krause, PhD., psychológ
Dátum a čas: 6. 5. 2019 10.00 - 12.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Prednáška v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019 je vhodná pre študentov všetkých fakúlt a širokú verejnosť
 
Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ
Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt
 
 
APRÍL 2019
 
 
Téma: Zdieľaná ekonomika a jej praktické uplatnenie
Prednášajúci: Stanislav Jurišič
Dátum a čas: 30. 4. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Manažment plánovania projektov v spoločnosti Plastic Omnium IES
Prednášajúci: Martin Tihelka
Dátum a čas: 29. 4. 2019, 8.15 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Poznatky a skúsenosti riešenia ekologických problémov
Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír, vedúci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre
Dátum a čas: 26. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: Katedra krajinného inžinierstva, učebňa ZM, Hospodárska ul.
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
 
Téma: Brexit a jeho dopady na ekonomiku SR
Prednášajúci: Lucia Kleštincová
Dátum a čas: 25. 4. 2019, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 
Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Lokálna počítačová sieť, výberová prednáška firmy TEMPEST
Prednášajúci: Roman Šiller, NET konzultant
Dátum a čas: 17. 4. 2019, 15.30 h
Miesto: miestnosť AS-02
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Získavanie a výber zamestnancov
Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?
Prednášajúci: Peter Bálint
Dátum a čas: 16.4.2019 o 11.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Vinohradníctvo a vinárstvo v Moldavskej republike (The viticulture and wine industry of the Republic of Moldova)
Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví zároveň Štátnu moldavskú poľnohospodársku univerzitu (Universitatea Agrară de stat din Moldova)
Prednášajúci: Olga Mogildea Manolachi
Dátum a čas: 16.4.2019 o 10.00 - 12.00 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ-12), Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Trendy v pivnej kategórii (a.k.a. Od príležitosti k reklame)
Prednášajúci: Zuzana Imrichová, Martin Stulrajter, Mária Dzureková, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov  Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Riadenie procesu výroby piva
Prednášajúci: Jaroslav Klein, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 8.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom
Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Staň sa finančne nezávislý
Prednášajúci: Marcela Abrhanová
Dátum a čas: 10. 4. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň  S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1
Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
MAREC 2019
Téma: Uplatnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní č. 112/2018 v praxi
Prednášajúci: Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 27. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02
Téma sociálnej ekonomiky je jednou z najdiskutovanejších v oblasti sociálneho rozvoja nielen v Európe. Chcete vedieť viac o podpore sociálneho podnikania na Slovensku? Chcete založiť sociálny podnik, alebo vás téma sociálnej ekonomiky zaujíma ako výskumná téma?
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 

Späť