Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely

Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja, Katedra ekológie pod záštitou doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizujú 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v roku 65. výročia vzniku SPU v Nitre Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované  na energetické účely (nové poznatky z oblasti ekofyziológie, ekológie, ekonomiky, bioenergetiky, environmentalistiky, legislatívy a technológií), ktorá sa bude konať 7. – 8. septembra 2017 v Nitre.

 Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude prezentovať výsledky výskumu v oblasti pestovania a využitia rýchlorastúcich drevín (RRD) a bylín, ako aj konverzie biomasy na energonosiče s vyššou energetickou hustotou. Ďalším cieľom bude poukázať na perspektívy lokálnej energetiky, energetické, ekonomické, legislatívne opatrenia, scenáre o vplyve pestovania na biodiverzitu, potenciálnej invazivite RRD, zmeny v krajine a životnom prostredí. Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

 

POZVÁNKA 2. cirkulár

POZVÁNKA 2. cirkulár v ang. jazyku

Späť