BAT fórum 2017

Termín: 14. november 2017

Miesto konania: Kongresové centrum SPÚ v Nitre Študentský domov A. Bernoláka.

Registrácia: do 31. 10. 2017 na http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Po dvojročnej prestávke si vás dovoľujeme pozvať na II. zasadnutie BAT Fóra 2017 pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (z angl. Best Available Techniques – BAT). BAT FÓRUM má byť priestorom na oboznámenie sa širokej odbornej verejnosti s novinkami v oblasti najlepších dostupných techník, výmenu názorov, skúseností a informácií formou diskusie. Tematicky a odborne je určené pre odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva ako aj z ďalších zainteresovaných oblastí, orgánov štátnej a verejnej správy, výskumných inštitúcií, ako aj z prostredia akademickej obce.

Témy:

  1. Legislatíva IPKZ;
  2. Systém výmeny informácií o BAT, IS IPKZ;
  3. Aktuálny stav revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF);
  4. Skúsenosti prevádzkovateľov IPKZ prevádzok a povoľujúceho orgánu z aplikácie prijatých záverov o BAT publikovaných vo Vestníku EÚ.

 

Na BAT FÓRE 2017 budú prezentované zmeny v legislatíve IPKZ, ku ktorým došlo za posledný rok. V rámci systému výmeny informácií o BAT odznejú informácie o aktuálnom stave revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF) a informačnom systéme IPKZ, ako aj skúsenosti, poznatky a postupy prevádzkovateľov a povoľujúceho orgánu (SIŽP) z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integrovaných povolení. BAT FÓR UM 2017 poskytne príležitosť pre získanie informácií a skúseností a samozrejme vyvolá diskusiu na túto tému.

POZVÁNKA

PROGRAM

 

.

Späť