EIT program podporujúci inovatívne poľnohospodársko-potravinárske startupy

EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Potravinové programy EIT spolufinancuje Európska únia v rámci programu Horizont 2020. EIT Food Seedbed podporuje ľudí, ktorí majú podnikateľské nápady v oblastiach týkajúcich sa agropotravinárskeho sektora alebo už založili začínajúcu spoločnosť.

Príjemcovia získajú odbornú podporu (školenia a mentorovanie) a finančnú podporu (úhrada cestovných nákladov za projekty, stretnutia s mentormi a potenciálnymi zákazníkmi až do výšky 10-tisíc eur a najlepší začínajúci podnikatelia dostanú aj peňažné odmeny vo výške 20-tisíc eur.

Jedinečným prvkom programu je podpora overovania realizovateľnosti podnikateľského zámeru a technických riešení prostredníctvom štruktúrovaného dialógu s potenciálnymi zákazníkmi (proces zisťovania zákazníkov), ktorý je implementovaný na základe metodiky vyvinutej EIT Food v spolupráci s odborníkmi školiteľov a inštruktorov, uľahčená finančnou podporou ponúkanou začínajúcim podnikom.

Program prebieha v anglickom jazyku v troch európskych centrách: Belfast, Bilbao a Varšava, ktoré sú určené pre začínajúce podniky. Organizačný tím zahŕňa: Queen's University of Belfast, University of Cambridge, Varšavskú univerzitu a osem spoločností  ̶  lídrov agropotravinárskeho sektora.

Podrobné informácie o programe nájdete na adrese https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed Stránka obsahuje aj odkaz na prihlášku na portáli F6S: https://www.f6s.com/seedbed Uzávierka prihlášok je 26. apríla 2019.

Žiadatelia by mali predložiť inovatívny nápad, ktorý má veľký vplyv na akúkoľvek časť potravinárskeho sektora vrátane spôsobu, akým vyrábame, dodávame, konzumujeme a recyklujeme naše potraviny. Okrem typických agropotravinárskych riešení môžu začínajúce podniky pôsobiť aj v oblastiach súvisiacich s potravinovým systémom vrátane: strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín, logistiky, balenia, riešení IKT, znižovania potravinového odpadu, obchodných služieb alebo sociálnych inovácií. Začiatočný tím by mal zahŕňať najmenej 2 osoby (zvyčajne expertov na technológie a rozvoj podnikania). Program je zameraný na držiteľov myšlienok a začínajúcich podnikateľov, a preto budú podporené najmä žiadosti študentov a vedcov, ktorých podnikateľský zámer súvisí s ich technologickým výskumom a jeho ďalší rozvoj si vyžaduje odborné obchodné zručnosti a kontakty s potenciálnymi zákazníkmi v rôznych európskych krajinách.

V prípade záujmu kontaktujte Prof. UW dr hab. Krzysztofa Klincewicza (kklincewicz@wz.uw.edu.pl). 

Späť