Doplňujúce preventívne opatrenia SPU v Nitre v súvislosti so šírením koronavírusu

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti výskytom a šírením COVID-19 (koronavírusu) v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva

 

opatrenie rektorky

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia vydané dňa 9. marca 2020:

1. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa predlžuje prerušenie kontaktnej výučby na dennej aj externej forme štúdia na všetkých stupňoch. Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

2. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa predlžuje prerušenie aj ostatných vzdelávacích aktivít - Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod.

3. Od piatka 13. marca 2020 do 31. marca 2020 (vrátane) sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity, organizované univerzitou aj inými subjektami.

4. Od soboty 14. marca 2020 do 28. marca 2020 (vrátane) nariaďujem uzatvorenie všetkých študentských domovov SPU pre slovenských študentov ubytovaných v študentských domovoch (s výnimkou zahraničných študentov). Žiadame všetkých slovenských študentov, aby do piatka 13. marca 2020 opustili študentské domovy.

5. S okamžitou platnosťou sa zakazujú návštevy v študentských domovoch univerzity. Pre ubytovaných zahraničných študentov platia režimové opatrenia, o ktorých sú informovaní.

6. Od piatka 13. marca 2020 do 31. marca 2020 sa rušia všetky habilitačné a inauguračné prednášky na jednotlivých fakultách. Jednotlivé konania sa upravia v zmysle pokynov dekana príslušnej fakulty.

7. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej poľnohospodárskej knižnice.

8. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa uzatvára Centrum univerzitného športu SPU.

9. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky plánované prijatia zahraničných partnerov a študentov.

10. Od piatka 13. marca 2020 do odvolania sa rušia všetky zahraničné pracovné cesty zamestnancov. Domáce pracovné cesty bude možné realizovať iba so súhlasom dekana fakulty, alebo kvestorky univerzity.

11. S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia pobyty študentov v zahraničí v súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí).

12. Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.

13. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 13. marca 2020 vrátili zo zahraničia sa nariaďuje zostať najmenej dva týždnepo návrate v izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť bezodkladne príslušnému dekanovi v prípade zamestnancov zaradených na fakulte alebo kvestorke univerzity v prípade ostatných zamestnancov.

14. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce dohodnúť s im podriadenými pedagogickými a vedeckovýskumnými zamestnancami prácu doma s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

15. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa ukladá vedúcim zamestnancom v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť im podriadeným nepedagogickým a nevýskumným zamestnancom pracovné voľno. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

16. Od pondelka 16. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) bude možný vstup autom do areálu univerzity iba cez hlavnú rampu pred aulou SPU. Vstup do hlavnej budovy univerzity bude možný iba cez hlavný vchod pod aulou SPU.

17. Od piatka 13. marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa rušia otváracie hodiny vo všetkých bufetoch v priestoroch univerzity.

18. Od pondelka 16.  marca 2020 do soboty 28. marca 2020 (vrátane) sa upravuje poskytovanie stravy zamestnancom a študentom univerzity. Výdaj stravy bude iba v zamestnaneckej jedálni na ŠD A. Bernoláka a to iba na základe predchádzajúcej objednávky v čase od 11:00 do 12:30 h. Výdaj stravy bez predchádzajúcej objednávky nebude možný. Jedáleň na ŠD Mladosť bude uzatvorená.

19. Na fakultách s termínom podania prihlášok na štúdium do 31. marca sa predlžuje termín do 30. apríla.

20. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

21. Všetkých zamestnancom a študentom nariaďujem sledovať elektronickú poštu a aktuálne informácie, ktoré univerzita zverejňuje na svojom webovom sídle.  

Späť