Aktualizované preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu s účinnosťou od 5. 6. 2020

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti výskytom a šírením COVID-19 (koronavírusu) v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva

Opatrenie rektorky č. 5

s účinnosťou od 1. júna 2020

 

Výkon práce zamestnancov

1. Od 1. júna 2020 budú všetci zamestnanci univerzity pracovať na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas 7,5 hod. denne, alebo na kratší pracovný čas ak má zamestnanec znížený pracovný úväzok, pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení. V plnom rozsahu sa umožňuje vstup na pracovisko: vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a nepedagogickým zamestnancom.

2. V odôvodnených a výnimočných prípadoch a na základe žiadosti zamestnanca môžu vedúci zamestnanci v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce nariadiť prácu doma s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. Prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk. Prácu doma na fakultách schvaľuje dekan a na celouniverzitných pracoviskách rektorka.

3. V prípade, že niektorým nepedagogickým zamestnancom druh práce neumožňuje plnenie pracovných úloh v plnom rozsahu a nemôžu prácu na pracovisku vykonávať celkom ani čiastočne v niektoré dni, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku – 80% jeho funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Zamestnanec musí byť k dispozícii zamestnávateľovi prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. V prípade nevyhnutnej potreby musí byť pripravený dostaviť sa na pracovisko nasledujúci pracovný deň.

4. So zamestnancami uvedenými v bode 3 môže zamestnávateľ dohodnúť podľa § 55 Zákonníka práce dočasnú úpravu druhu práce. Ak bude zamestnanec súhlasiť s dočasnou zmenou druhu práce, patrí zamestnancovi mzda vo výške 100 % funkčného platu.

5. Ak sa zamestnanec stará o maloletú osobu alebo inú osobu, ktorá je odkázaná na jeho starostlivosť, resp. je chorý, a z uvedeného dôvodu nemôže pracovať v štandardnom režime, je povinný uplatniť si prekážky v práci v zmysle Zákonníka práce, ako je OČR alebo PN.

6. V spoločných priestoroch univerzity je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Pri osobnom stretnutí je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2 m. Bezpečnú vzdialenosť 2 m sú zamestnanci povinní dodržiavať vo všetkých pracovných priestoroch univerzity (zasadacie miestnosti, kancelárie, laboratóriá, atď.).

7. Vedúcim zamestnancom, ktorí budú riadiť prácu svojich podriadených zamestnancov, ukladám zabezpečiť dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných a hygienických opatrení, a to najmä: - pravidelne kontrolovať, aby zamestnanci pri výkone práce vo vnútorných priestoroch používali rúška, zabezpečiť informovanie zamestnancov o dodržiavaní hygieny rúk - pravidelné umývanie rúk, používanie dezinfekčného prípravu na ruky. Súčasne sú zamestnanci povinní oznámiť vedúcemu zamestnancovi zhoršenie svojho zdravotného stavu (suchý kašeľ, nevoľnosť, horúčka).

Harmonogram akademického roka, skúškové obdobie, štátne skúšky, promócie, prax

8. Platí upravený harmonogram akademického roka s týmito upresneniami:

• Skúškové obdobie prebieha aj naďalej dištančnou metódou. S povolením dekana fakulty môže byť v špecifických prípadoch skúška realizovaná aj prezenčnou metódou za dodržania všetkých epidemiologických opatrení.
• Štátne skúšky na bakalárskom stupni štúdia sa budú realizovať prezenčne, iba v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku budú realizované dištančne.
• Štátne skúšky na inžinierskom stupni sa realizujú online, iba v špecifických prípadoch prezenčne (s povolením dekana fakulty). Pokyny pre ŠS.
Promócie na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia sú zrušené.
• Promócie na bakalárskom stupni štúdia sú zrušené.
• Promócie na inžinierskom stupni štúdia sa budú konať v zmysle harmonogramu jednotlivých fakúlt SPU v Nitre (termín konania bude zverejnený v dostatočnom predstihu).
• Prax študentov je zabezpečovaná fakultami v zmysle študijných plánov a podľa pokynov príslušných prodekanov.

 

9. Do odvolania je prerušená výučba Univerzity tretieho veku. Kurzy celoživotného vzdelávania sa povoľujú iba so súhlasom dekana na fakulte a rektorky na celouniverzitných pracoviskách, za dodržania opatrenia ÚVZ zo dňa 19. 5. 2020. Uvedené opatrenie zahŕňa všetky povinné všeobecne platné hygienické opatrenia.

Habilitačné a inauguračné konania, obhajoby dizertačných prác

10. V čase krízovej situácie fakulta zabezpečí vykonanie obhajoby habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku a obhajobu dizertačných prác, buď prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, alebo prezenčnou formou za dodržania opatrenia ÚVZ zo dňa 19. 5. 2020 so zabezpečením fyzickej prítomnosti maximálne 100 osôb. Uvedené opatrenie zahŕňa všetky povinné epidemiologické podmienky konania.

11. Fakulty môžu v čase krízovej situácie vykonávať verejný prenos obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky a obhajoby dizertačných prác. Verejná časť v rámci týchto konaní sa považuje za verejnú aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný audiovizuálny priamy prenos.

12. Pri uskutočňovaní vyššie uvedených aktivít sa odporúča prednostne využívať priestory Kongresového centra SPU, resp. viackapacitné prednáškové miestnosti.

Ubytovanie študentov v študentských domovoch

13. Ubytovanie bude umožnené študentom z dôvodu vykonania skúšky, štátnej skúšky a to maximálne na dve noci vo vybraných študentských domovoch pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 8 EUR/noc. Ubytovaní budú iba študenti s trvalým pobytom nad 70 km od Nitry. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky na adrese: rsdjspu@uniag.sk.

14. Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať výlučne za účelom absolvovania praxe a povinných kurzov (forma praxe), a to maximálne na 10 nocí. Cena za ubytovanie bude v zmysle platného cenníka. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky na adrese: rsdjspu@uniag.sk.

15. Vzhľadom na to, že v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ SR je potrebné po každom ubytovanom študentovi vykonať kompletnú dezinfekciu izby a následne je možné ju obsadiť až po 24 hodinách, je nevyhnutné zaslanie elektronickej objednávky na ubytovanie aspoň 3 dni vopred.

16. Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

Stravovanie

17. Od 1. júna 2020 do odvolania sa upravuje poskytovanie stravy zamestnancom a študentom univerzity. Výdaj stravy bude iba v študentskej jedálni na ŠD A. Bernoláka v čase od 11:00 do 13:30 hod. Okrem objednanej stravy, bude v ponuke aj dodatková strava (bez objednania vopred). Strava sa už nebude vydávať balená, nakoľko stravovanie bude možné priamo v študentskej jedálni. Maximálny počet stravníkov pri jednom stole je 2. Jedáleň na ŠD Mladosť bude naďalej uzatvorená.

18. Otváracie hodiny v bufetoch v priestoroch univerzity sú zrušené do odvolania.

Služobné cesty

19. Od 1. júna 2020 sa povoľujú domáce pracovné cesty s využitím služobného auta s vodičom, iba v nevyhnutných prípadoch a to maximálne 2 osoby vo vozidle a vodič. Všetky osoby musia mať rúško, vodič je povinný zabezpečiť dezinfekciu služobného vozidla. Všetky služobné cesty sa môžu uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom dekana na fakulte a rektorky na celouniverzitných pracoviskách.

20. Zahraničné pracovné cesty môže povoliť v nevyhnutných prípadoch iba rektorka a to nie na dlhšie ako 48 hodín do krajín ČR, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko a Švajčiarsko v zmysle opatrenia ÚVZ SR z 26. 5. 2020. Pred odchodom bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý na hraničnom priechode potvrdí polícia. Formulár a všetky informácie ohľadom ciest do zahraničia sú dostupné na stránke ÚVZ SR a na stránke Ministerstva vnútra SR.

21. Prijatie zahraničných hostí sa povoľuje iba v nevyhnutných prípadoch a to najmä členov a oponentov habilitačných a inauguračných komisií, komisií pre obhajoby dizertačných prác a vedeckých rád.

Slovenská poľnohospodárska knižnica

22. Od 1. júna 2020 bude otvorená študovňa a čitáreň SlPK, výpožičky sa budú vybavovať na počkanie v čase od 7:30 do 15:30 hod. Študovňa a čitáreň budú od 12:00 do 12:30 hod. zatvorené z dôvodu dezinfekcie. V priestoroch knižnice je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (dezinfekcia rúk pri vstupe, vstup len s rúškom, maximálne 2 ľudia za jedným stolom, odstupy 2 metre). Vrátené knihy sa budú ukladať do karantény na dobu 24 hod.

Centrum univerzitného športu

23. Od 20. mája 2020 sú otvorené vonkajšie ihriská v režime opatrení UVZ SR. Od 3. 6. 2020 budú prístupné všetky vonkajšie aj vnútorné športoviská, podľa stanovených podmienok ÚVZ SR. Bazén, posilňovňa a sauna zostávajú pre verejnosť zatvorené. Posilňovňa bude prístupná od 1. augusta 2020 iba pre športové kluby. Športová hala bude otvorená od 8. 6. 2020 pre nízko kapacitné kolektívy volejbalu a basketbalu.

Botanická záhrada

24. Park BZ bude sprístupnený od 1. júna v zmysle prevádzkových hodín.

Mobility

25. Informácie k mobilitám sú zverejnené na univerzitnom webe: Aktuálne informácie k mobilitám (COVID-19)

 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“

V súlade s ustanovením zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v podmienkach SPU platí:

1. Jednotlivé organizačné zložky SPU môžu v prípade nevyhnutnej potreby využiť ustanovenie odseku (7) § 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: „Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie, možno bez výberového konania predĺžiť do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie“.

2. Zasadnutia AS SPU, akademického senátu fakulty a správnej rady SPU sa považujú za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný priamy prenos. Zasadnutie kolektívneho orgánu SPU alebo fakulty možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania. Je možné využiť aj prezenčnú formu zasadnutí kolektívnych orgánov SPU v zmysle dodržania opatrenia ÚVZ zo dňa 19. 5. 2020 so zabezpečením fyzickej prítomnosti maximálne 100 osôb. Uvedené opatrenie zahŕňa všetky povinné všeobecne platné hygienické opatrenia.

3. Ak funkčné obdobie členov AS SPU, členov akademického senátu fakulty, členov VR SPU, členov vedeckej rady fakulty alebo členov Správnej rady SPU uplynulo od 12. marca 2020 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušného orgánu, pôsobnosti člena príslušného orgánu môžu počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vykonávať aj tie osoby, ktorých funkčné obdobie uplynulo. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, výkon pôsobnosti člena príslušného orgánu sa skončí dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.

4. Funkčné obdobie členov AS SPU, členov akademického senátu fakulty, členov Vedeckej rady SPU, členov vedeckej rady fakulty alebo členov Správnej rady SPU, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušného orgánu. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, funkčné obdobie doterajšieho člena príslušného orgánu uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.

 

V Nitre 28. 5. 2020

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. rektorka SPU v Nitre

 

 

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu:

 

Aktualizované Opatrenie rektorky č. 5 s účinnosťou od 5. 6. 2020

Opatrenie rektorky č. 5 s účinnosťou od 1. 6. 2020

Opatrenie rektorky č. 4 s účinnosťou od 1. 5. 2020

Opatrenie rektorky č. 3 vydané 27. 3. 2020

Späť