Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života človeka a včiel - konferencia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v zastúpení Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Grishka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve pripravuje už 4. medzinárodnú konferenciu pod názvom „Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života človeka a včiel“.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2019 v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci aktivít medzinárodnej siete AGROBIONET v koordinácií  a v spolupráci s ďalšími výskumnými a vzdelávacími inštitúciami zo Slovenska a zahraničia.

Medzinárodná konferencia je svojím obsahom orientovaná k aktuálnym problémom uchovania a využívania agrobiodiverzity a včiel. Danú problematiku rieši a realizuje  kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti a Katedry genetiky a šľachtenia rastlín v rámci vzdelávacieho, výskumného, rozvojového programu, rozsiahlej medzinárodnej spolupráce a transférom dosiahnutých poznatkov a výsledkov pre odbornú verejnosť   publikačnou činnosťou  a organizovaním vedeckých podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni už 45. rokov.

Problematika spoznávania hospodárskej hodnoty genofondu kolekcií tradičných, menej známych, málo využívaných a zabudnutých druhov, ich uchovávania, rozširovania a praktického využívania sa počas 45. ročného obdobia stala hlavnou súčasťou mnohých projektov riešených na národnej a medzinárodnej úrovni v spolupráci s mnohými výskumnými a univerzitnými pracoviskami.

Viac na http://conference.agrobionet.uniag.sk/ a  http://bee-educa.uniag.sk/

Späť