Verejné zasadnutie AS SPU

Predseda Akademického senátu SPU v Nitre pozýva členov Akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na verejné zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 19. 2. 2014 o 13.00 h v aule SPU v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na rektora SPU v Nitre
  3. Diskusia
  4. Záver

 Doc. Ing. Ján Weis, CSc.,

 predseda Akademického senátu SPU v Nitre

 

POZVÁNKA

 

Po skončení verejného zasadnutia akademickej obce v aule, bude zasadnutie AS SPU v Nitre pokračovať v zasadacej miestnosti pod aulou s nasledovným programom :

Program :
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta
na rektora SPU v Nitre, voľba predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora SPU
v Nitre
3. Prvé kolo riadnych volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta
na rektora SPU v Nitre.
4. Prerokovanie návrhu zmien Štatútu Správnej rady SPU v Nitre
5. Rôzne
6. Záver

POZVÁNKA

 

.

Späť