Organizácia štúdia

Akademický rok začína 1. septembra bežného roka a skončí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre a to zimný a letný semester. Semester trvá spravidla 14 týždňov, po ktorom nasleduje skúšobné obdobie. Predmet končí zápočtom alebo zápočtom a skúškou.

Základnými vzdelávacími činnosťami sú prednášky, semináre, cvičenia, konzultácie,  záverečné práce, exkurzie, samostatné štúdium a praxe. Všetky tieto činnosti zabezpečujú tie katedry, ktoré sú v danej oblasti kompetentné a realizujú výučbu predmetov s príslušným obsahom aj v iných študijných programoch.

Organizácia výučby v semestroch a obdobie na vykonanie skúšok sa riadi harmonogramom, ktorý pre daný akademický rok stanoví rektor SPU. Organizácia výučby na všetkých stupňoch a formách štúdia je založená na kreditovom systéme.

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si v rámci určených pravidiel príslušného ŠP a v súlade so Študijným poriadkom SPU alebo fakulty zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

Študijné predmety sa členia na:
  • povinné,
  • povinne voliteľné,
  • výberové.

Povinné predmety sú predpísané študentovi na základe požiadaviek jadra znalostí študijného odboru. Povinne voliteľné predmety predstavujú alternatívnu ponuku, vyplývajúcu z profilu absolventa študijného programu. Výberové predmety si študent vyberá z Katalógu predmetov SPU pre príslušný akademický rok a dopĺňa si nimi požadovaný počet kreditov.

Za absolvovanie predmetov získava študent kredity. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky musí študent získať 180 kreditov a v inžinierskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky 120 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky v dennej forme a 4 alebo 5 rokov v externej forme je potrebné získať 180 kreditov, z toho 60 kreditov s študijnej časti štúdia a 120 kreditov vo vedeckej časti štúdia.