O programe Horizont 2020
 
Horizont 2020 je nový program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 bude nasledujúcich sedem rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.
Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť.
 
Horizont 2020 je vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ. Povedie k väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev, keďže skvelé nápady z laboratórií prenesie na trh. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR. A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú. 
Program Horizont 2020 má politickú podporu vedúcich predstaviteľov Európy a poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa zhodli na tom, že investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce pre budúcnosť Európy. Preto sa stali jadrom stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program Horizont 2020 pomáha tento cieľ dosahovať tým, že spája výskum s inováciami a zameriava sa na tri hlavné piliere: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy. Cieľom je zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú svetovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. 
 
Tri hlavné piliere členené na jednotlivé výskumné oblasti: 
 
Pilier: Excelentná veda (Excellent Science)
          Európska výskumná rada
          Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie
          Opatrenia Marie-Sklodowska Curie
          Výskumné infraštruktúry
 
Pilier: Vedúce postavenie priemyslu (Industrial Leadership)
          Základné a priemyselné technológie
          Informačné a komunikačné technológie
          Nanotechnológie
          Vesmír
 
Pilier: Spoločenské výzvy (Societal Challenges)
          Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
          Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský výskum a bioekonómia
          Bezpečná, čistá a efektívna energia
          Inteligentná doprava
          Klimatické zmeny, efektívne využitie zdrojov a surovín
          Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti
          Bezpečnosť
 
Pracovný program, výzvy, typy akcií
 
Jednotlivé výzvy v rámci výskumných oblastí sú uverejňované v dvojročných Pracovných programoch (Work Programme), ktoré pripravuje Európska komisia. Tieto programy obsahujú opis konkrétnych výziev.  Prvým pracovným programom bol program na roky 2014 - 2015. V októbri 2015 bol zverejnený pracovný program program na roky 2016 - 2017. Výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci aktuálneho Pracovného programu sú otvorené. V súčasnosti sa pripravujú výzvy pre posledný Pracovný program 2018 - 2020. Definitívne znenie nových výziev má byť zverejnené v septembri/októbri 2017. 
Jednotlivé výzvy v rámci H2020 spadajú pod rôzne typy akcií, ktoré sa odlišujú svojím zameraním, kritériami oprávnenosti i spôsobom (resp. rozsahom) financovania. Podrobné pravidlá sú uvedené pri každej výzve. Viac o pracovných programoch, výzvach a typoch akcií nájdete tu.
 
Užitočné odkazy:
 
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na nový rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont 2020.
 
Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020.
 
Úlohou národných kontaktných bodov je napomáhať pri podpore účasti národných organizácií a výskumných pracovníkov. Mali by nie len prezentovať priority a oblasti H2020, ale aj pomáhať pri identifikácii vhodných výziev, konzultovať prípravné fázy projektov, pomôcť pri vyhľadávaní vhodných partnerov a pod.
 
Príručka má za cieľ zvýšiť povedomie výskumných pracovníkov v oblasti účasti v projektoch H2020. Je zostavená na základe skúseností predkladateľov predchádzajúcich projektov (4. – 7. Rámcového programu) i na základe skúseností partnerov z konzorcií, oficiálnych stanovísk a prezentácií predstaviteľov Európskej komisie. Pomáha pri objasnení niektorých kľúčových prvkov pri príprave projektov, uvádza množstvo praktických príkladov, poukazuje na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, špecifikuje úlohy koordinátorov a partnerov, atď.
 

 


Jdi zpět