Otázky alebo pripomienky

Vaše otázky pre pani rektorku sú na základe dátumu prijatia podnetu uverejnené s odpoveďami od kompetentných pracovníkov univerzity. Chceme Vás porosiť, aj keď ide o anonymné podávania podnetov o slušnosť a zachovanie si dôstojného prejavu, ktorý akademickej pôde prináleží

Odpovede na vaše otázky

Dátum prijatia podnetu: 26.10.2020

Vážená pani rektorka,

dňa 26.10.2020 pedagógovia obdržali usmernenie od pána prorektora k prítomnosti doktorandov na pracovisku, z ktorého vyplýva, že o prítomnosti rozhodne školiteľ so súhlasom vedúceho katedry.

Zároveň je v platnosti Uznesenie vlády SR č. 678/2020, ktorým bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zákaz sa podľa bodu A.2. ods.1 nevzťahuje na "cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,"

Postavenie doktoranda je jednoznačne determinované vysokoškolským zákonom, z ktorého vyplýva, že doktorand je študent. Na rozdiel od zahraničných univerzít, nie je u nás zvykom uzatvárať s doktorandami pracovné zmluvy na čiastkové úväzky ani dohody o pracovnej činnosti, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že škola doktorandom neprispieva na stravu rovnocene ako zamestnancom . Z tohto jednoznačne vyplýva, že doktorand nemôže byť braný ako zamestnanec a teda cesta do školy nemôže byť chápaná ako cesta do zamestnania, rovnako ani ako výkon podnikateľskej činnosti. Obdobnou činnosťou sa podľa môjho názoru v predmetnom uznesení vlády myslí činnosť, ktorá nie je podnikaním ani živnosťou podľa zákona o dani z príjmov - čo opäť doktorand nie je.

V nadväznosti na uvedné si Vás dovoľujem požiadať o vydanie stanoviska k uvedenému problému, nakoľko z usmernenia pána prorektora môže prísť k situácii, že sa doktorand v dôsledku plnenia svojich povinností dopustí porušenia povinností vyplývajúcich z Uznesenia vlády, z čoho môže vyplývať sankcia

Dobrý deň,

Vzhľadom na to, že pre nás sú smerodajné usmernenia vydané Ministerstvom školstva(MŠVVaŠ SR), sa na základe dnes obdržanej informácie študijné aktivity (ako aj práca v laboratóriách) prerušujú a presúvajú na neskoršie obdobie. Celý text usmernenia sa nachádza nižšie.

Celý text usmernenia

26.10.2020


Dátum prijatia podnetu: 22.10.2020

Dobrý deň pani rektorka,

obraciam sa na Vás s určitým problémom. Za minulý školský rok som nedostal vyplatené sociálne štipendium. Všetky podklady som odovzdal. V marci som dokonca priniesol aj potvrdenie z daňového úradu že som za rok 2019 nepodával daňové priznanie. Len nastal problém že kvôli korona vírusu sa predĺžil termín podávania daňových priznaní do 31.10.2020 a musím opätovne doniesť toto potvrdenie po tomto dátume. Chcem sa Vás touto cestou spýtať že ako mám ďalej postupovať? Už ma to prestáva baviť, od 24.10.2020 som počul že bude zákaz vychádzania z domu tak ako mám doniesť uvedené potvrdenie keď na daňovom úrade nikto nebude? Tie peniaze uvidím kedy, o rok?

Ďakujem Vám za odpoveď

Študenti boli priebežne informovaní o zdržaní vyplatenia z dôvodu posunutia termínu podávania daňového priznania - Finančná správa presný termín stanovila na konci augusta (tým sa stal 31. október 2020).

Ministerstvo školstva mailom z 30. 9. 2020 dalo metodický pokyn, že je na vysokej škole (správny orgán) ako posúdi príjem žiadateľa a spolu posudzovaných osôb, teda či bude čakať na zákonom stanovený termín, alebo bude vychádzať z dokladov, ktoré budú vydané aj skôr. Prosím nie je potrebné už nič z Vašej strany dokladovať. Žiadosti sú v súčasnej dobe skompletizované a v procese vyplácania. Tento proces však vzhľadom na situáciu môže pár týždňov trvať, preto prosím o strpenie a pochopenie.

22.10.2020


Dátum prijatia podnetu: 30.9.2020

Dobré ráno pani rektorka, prepáč že Ťa zaťažujem, ale mám veľkú prosbu. Bolo by potrebné riešiť výmenu dlažby pred vstupom do univerzity, alebo zabezpečiť naozaj účinnú ochranu proti šmyku. Dnes ráno som bola svedkom neuveriteľného pádu Ing........a bolo iba veľkým šťastím, že sa mu nič vážne nestalo. S nastupujúcou jeseňou a zimou to bude určite ešte horšie Ďakujem a ostávam s pozdravom. AT

Vážená pani profesorka,

reagujem na Váš podnet... veľmi ma mrzí, čo sa M. stalo. Je mi známe, že dlažba naozaj nespĺňa kritéria bezpečného a protišmykového povrchu. Situáciu budeme riešiť radikálne : v najbližších dňoch bude už konečne uzatvorená zmluva o dielo, kde v rámci rekonštrukcie zrkadliska pred aulou sa bude realizovať aj kompletná rekonštrukcia mostíka pred vstupom do budovy, kde bude riešený aj povrch na mostíku. Zatiaľ situáciu budeme riešiť provizórne.

30.9.2020


Dátum prijatia podnetu: 29.9.2020

Dobrý deň chcem sa opýtať či teda prejde sa úplne na distančnú formu štúdia alebo nie

Dobrý deň,

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia prebieha od 21.9. dištančne a týmto istým spôsobom sa bude pokračovať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020. Informácie aktualizujeme a uverejňujeme na hlavnej stránke, na FB a v časti Covid 19- Opatrenia. Aktualizácia vždy prebieha až po oficiálnych rozhodnutiach ÚVZ a nie na základe iba medializovaných informácií. Naši študenti mali do 5.10 schválenú dištančnú metódu vzdelávania s možnosťou ubytovania od 2.10.2020. Informácia o predĺžení dištančnej metódy štúdia bola zverejnená dňa 30.9.2020 teda v dostatočnom predstihu a ubytovanie študentov ani nezačalo.

Ostatné opatrenia súvisiace s akademickým rokom sú dostupné na https://www.uniag.sk/sk/covid-19-opatrenia/

30.9.2020


Dátum prijatia podnetu: 29.9.2020

Dobrý deň,
dôjde vzhľadom na odporúčania ústredného krízového štábu SR ku zmene harmonogramu vyučovania, resp. k prechodu na dištančnú formu výučby?

 

(pozri odpoveď na podnet zo dňa 29.9.2020)


Dátum prijatia podnetu: 28.9.2020

Na čo sa čaká, pani rektorka?
Kedy rozhodnete o dištančnej forme štúdia pre tento zimný semester?
Až keď sa študenti zlezú z celého Slovenska na internáty?

 

(pozri odpoveď na podnet zo dňa 29.9.2020)


Dátum prijatia podnetu: 27.8.2020

Dobrý deň pani rektorka,
prosím o informáciu na koho sa mám obrátiť, aby mi vystavil Potvrdenie o štúdiu na VŠP mechanizačná fakulta za obdobie od xxxxxxxxxxx pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V uvedenom období som študoval na VŠP MF a štúdium som ukončil.
Potvrdenie o štúdiu potrebujem pre SP za účelom starobného dôchodku.
Ďakujem
Xxxxxxxxxxxxxx

 

Tento podnet bol vyriešený na základe osobnej komunikácie a posunutý na príslušné študijné oddelenie, keďže autor- bývalý študent uviedol všetky potrebné údaje a aj kontakt na seba.


Dátum prijatia podnetu: 12.7.2020

Pekný podvečer prajem. Mám zopár otázok ohľadom štúdia a ubytovania. Na internetovej stránke bolo napísané, že všetci uchádzači o štúdium sú prijatí, ale zatiaľ mi nebol poslaný e-mail alebo pošta o tom, či som prijatý. Čo sa týka ubytovania, tak kedy sa budem môcť požiadať o internát v NR? Ako to funguje? Napíšte mi prosím Vás e-mail na túto adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vopred ďakujem a prajem príjemný zvyšok večera

 

Tento podnet bol vyriešený na základe osobnej komunikácie a posunutý na príslušné študijné oddelenie.