Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška

Téma: Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška zameraná na  ciele, prípravu a popis skúšok strojov v prevádzkových a laboratórnych podmienkach.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 24. 2. 2021
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

Späť