INTERREG EUROPE
 
 
Deadline: 4. výzva bola uzavretá v júni 2018, očakáva sa rozhodnutie o pokračovaní alebo ukončení programu Interreg Europe
 
Program Interreg Europe podporuje projekty spolupráce medzi regiónmi a pomáha regionálnym samosprávam v Európe k tvorbe a uplatňovaniu lepších politík.
Vytváraním podmienok a príležitostí o zdieľanie riešení si program kladie za cieľ zabezpečiť, aby všetky vládne investície, inovačné a implementačné snahy viedli k integrovanému a udržateľnému vplyvu pre obyvateľstvo a regióny. EU kladie veľký dôraz na vytvorenie ciest, pomocou ktorých by regióny mohli naplno využívať svoj potenciál - vyťažiť z ich silných stránok a chopiť sa príležitostí, ktoré ponúkajú ekonomický, spoločenský a environmentálny pokrok.
 
Trvanie projektov: 3 – 5 rokov
 
Financovanie: Interreg Europe financuje maximálne 85% projektových aktivít
 
V závislosti od počtu partnerov, dĺžky vzdelávania v regiónoch a pod. sa predpokladá, že priemerný celkový rozpočet projektu bude na úrovni 1 - 2 milióny EUR. Aby boli projekty oprávnené pre získanie finančnej podpory z Interreg Europe, minimálne polovica projektových partnerov musí pracovať so Štrukturálnymi fondmi.
 
V programe Interreg Europe existujú tri typy príjemcov:
  • verejné inštitúcie (miestne, regionálne, národné)
  • riadiace a sprostredkovateľské orgány
  • agentúry, výskumné inštitúcie, neziskové organizácie
Účastníci musia pochádzať minimálne z 3 rôznych krajín.
 
Všetky akcie realizované s finančnou podporou z programu Interreg Europe musia spadať do jednej zo štyroch nasledujúcich kategórií: výskum a inovácie; konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov; nízkouhlíkové hospodárstvo; životné prostredia a zdrojová efektívnosť.
 
Projekty Interreg musia zahŕňať 2 fázy: prvá fáza trvá 1 - 3 roky a zahŕňa výmenu skúseností, tvorbu akčnéh plánu; druhá fáza pozostáva z monitoringu implementácie každého akčného plánu, komunikačných a diseminačných aktivít.
 
 
INTERREG CENTRAL EUROPE
 
Deadline: otvorenie výzvy v rámci programu Interreg Central Europe sa očakáva v januári 2019
 
• Odporúčaná veľkosť projektu: 1 – 5 miliónov EUR (výnimočne aj mimo tento rozsah)
• Odporúčaný rozsah partnerstva: cca do 12 partnerov; partnerstvo musí byť relevantné a musí byť „manažovateľné“
• Jeden partner môže byť aj vo viacerých projektoch
• Miera spolufinancovania z ERDF: 85% (pre SK partnerov)
• Trvanie projektu: 30 – 36 mesiacov, výnimočne do 42 mesiacov v odôvodnených prípadoch
 
Hodnotiace kritériá:
Formálne a administratívne posúdenie žiadosti – finančná kapacita súkromných vedúcich žiadateľov. Po splnení formálnych a administratívnych podmienok sa hodnotia 4 hľadiská:
• Relevantnosť
• Partnerstvo
• Implementácia
• Rozpočet
 
Projekty, ktoré nesplnia kritérium relevantnosti, nebudú ďalej hodnotené a budú vyradené.
 
Kľúčové princípy programu Interreg Central Europe
• Orientácia na výsledky – Intervenčná logika: prepojenie medzi výstupmi a výsledkami projektu a cieľmi programu
• Nadnárodná a územná relevantnosť – projekty, ktoré nemožno riešiť na národnej úrovni a riešenia sú prijímané 
spoločne partnermi
• Partnerstvo – všetci partneri musia byť zapojení do projektu
• Udržateľnosť – finančná, inštitucionálna a politická
• Inovácie – nielen v rámci prioritnej osi 1 ale aj ako princíp uplatňovaný v ostatných prioritných osiach
• Horizontálne princípy – ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, rovnosť príležitostí a nediskriminácia, rodová rovnosť
 
Lokalizácia aktivít projektu – v programovej oblasti strednej Európy. Aktivity mimo tejto oblasti len výnimočne a v riadne zdôvodnených prípadoch.
 
Typy aktivít:
• Aktivity na podporu tvorby nových politík alebo skvalitnenia jestvujúcich
• Praktická implementácia nových prístupov a nástrojov (analytických, softwarových, monitorovacích a pod.)
• Školenia – semináre, študijné návštevy a pod.)
• Investičné aktivity len v malom rozsahu ako demonštračné a podporné činnosti
• Kapitalizačné aktivity – presah projektu do širších politík, stratégií, akčných plánov
 
Rozpočtové položky:
• Náklady na pracovníkov (Staff costs)
• Kancelárske a administratívne náklady (Office and administrative expenditures)
• Náklady na cestovanie a ubytovanie (Travel and accomodation costs)
• Náklady na externé služby (External expertise and services costs)
• Náklady na vybavenie (Equipment expenditure)
• Náklady na infraštruktúru a práce (Infrastructure and works expenditure)
In-kind contributions nie sú oprávnené
 
 

Späť