Informácie pre uchádzačov

Strategickým cieľom našej univerzity je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania v súlade s profilom univerzity a jej fakúlt.

Študentom dennej aj externej formy štúdia ponúkame široké spektrum študijných programov, pričom mnohé z nich sú v rámci republiky jedinečné a zároveň prichádzame s ďalšími, novými študijnými programami, ktoré rozšíria možnosti uplatnenia sa našich absolventov v praxi. Ide nám o prípravu konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania a v súlade s požiadavkami praxe. Jeho výsledné kompetencie sú zhodné s kompetenciami obdobného diplomu v jednotlivých krajinách Európy či vyspelého sveta.

Brány našej univerzity každoročne opúšťa okolo 1800 absolventov inžinierskeho stupňa štúdia, ktorí nachádzajú uplatnenie od poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov, bánk, poisťovní až po tretí sektor.

 

Možnosti štúdia na SPU v Nitre

Čo ponúka SPU v Nitre?

Zahraniční uchádzači

Dni otvorených dverí

Pravidlá a podmienky pre prijatie

Elektronická prihláška

Školné

Poradenstvo pre uchádzačov

Kontakty na študijné oddelenia (I. a II. stupeň)

Kontakty na vedeckovýskumné oddelenia (III. stupeň)