Informácie pre absolventov

Snahou vedenia univerzity je pomôcť absolventom uplatniť sa na trhu práce. S cieľom zvýšiť uplatniteľnosť našich absolventov bolo na SPU vytvorené Kariérne centrum, ktoré zjednodušuje komunikáciu medzi SPU a subjektmi, ktoré ponúkajú prácu či brigádu absolventom a študentom našej univerzity alebo majú záujem cielene sa podieľať na ich profilácii a príprave už počas štúdia. 

SPU každoročne organizuje aj Deň kariéry s cieľom oboznámiť najmä študentov končiacich ročníkov s požiadavkami na trhu práce, s ponukou prezentujúcich podnikateľských a iných subjektov. Záujmom univerzity je tiež podporovať činnosť Klubu poľnohospodárskych odborníkov a Alumni klubu (Klub absolventov) s cieľom udržať kontakt absolventov so školou.

Univerzita každoročne realizuje prieskum uplatnenia sa absolventov v praxi. Správy o vyhodnotení uplatnenia sa absolventov v praxi podľa jednotlivých fakúlt sú uložené v Kancelárii vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU.