Univerzita tretieho veku

Ponuka vzdelávacích programov UTV - akademický rok 2014/2015


 1. Anglický jazyk (dvojročný VP, výučba 2 h/každý týždeň)
 2. Človek a právo (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 3. Informatika (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 4. Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU - jednoročný VP, 1 h cvičenia 2x týždenne v doobedňajších hodinách)
 5. Potraviny, výživa a zdravie (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 6. Rodinné ekologické gazdovanie (jednoročný VP, v zimnom semestri vybrané prednášky na SPU v Nitre, v letnom semestri praktická časť výučby organizovaná formou exkurzií na farmách)
 7. Účtovníctvo (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 8. Úžitok a krása hliny (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 9. Verejná správa (stredisko Lučenec)
 10. Vinohradníctvo a vinárstvo (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 11. Záhradná a krajinná architektúra (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)
 12. Záhradníctvo (trojročný VP, výučba 3h/každý druhý týždeň)

 

V akademickom roku 2014/2015 sa otvárajú tieto vzdelávacie programy:

 Účtovníctvo

 Záhradníctvo

 

Termíny výučby v akademickom roku 2014/2015:

Nitra ZS
 

 

Prihláška na záujmové vzdelávanie seniorov UTV SPU 2014/2015

Prihlášku pošlite poštou na adresu:
Kancelária celoživotného vzdelávanie SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Vzdelávací program sa otvorí v prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 10), o čom budú záujemcovia informovaní po ukončení prihlasovania. Poplatok sa uhrádza následne.

Prihlasovanie je možné do 10. septembra 2014. Výučba začne v októbri 2014.

 

Zásady štúdia UTV SPU v Nitre

 

Poplatky spojené so štúdiom za jeden vzdelávací program UTV na jeden rok pre akademický rok 2014/2015 sú nasledovné:

 • 75 € pre pracujúcich poslucháčov (aj pracujúcich dôchodcov);
 • 60 € pre nepracujúcich poslucháčov (nezamestnaných a dôchodcov)
 • 45 € pre invalidných dôchodcov

Poplatky za štúdium sa poukazujú po vyrozumení záujemcov o otvorení príslušného vzdelávacieho programu na účet UTV 7000066247/8180, variabilný symbol 191305. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá, zaplatený poplatok sa nevracia. Dokladom o ukončení štúdia UTV je osvedčenie o absolvovaní UTV, ktorý vydáva SPU v Nitre. Štúdium UTV sa ukončuje slávnostnou promóciou.