Univerzita tretieho veku

Ponuka vzdelávacích programov UTV - akademický rok 2013/2014


Trojročné vzdelávacie programy:

 1. Malá poľnohospodárska technika
 2. Potraviny, výživa a zdravie
 3. Vinohradníctvo a vinárstvo
 4. Záhradníctvo
 5. Človek a právo
 6. Informatika
 7. Úžitok a krása hliny


Jednoročné vzdelávacie programy:

 1. Rodinné ekologické gazdovanie (intergeneračné záujmové vzdelávanie v spolupráci s rodinnou farmou Mašekov mlyn - v zimnom semestri vybrané prednášky na SPU v Nitre, v letnom semestri bude praktická časť výučby organizovaná formou exkurzií a blokovo na farme  http://www.ffmm.sk/)
 2. Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU - hodina cvičenia 2x týždenne v doobedňajších hodinách)
 

V akademickom roku 2013/2014 sa otvárajú tieto vzdelávacie programy:

Človek a právo

Potraviny, výživa a zdravie

Záhradníctvo

Rodinné ekologické gazdovanie


Termíny výučby v akademickom roku 2013/2014:

Nitra ZS


Prihlasovanie je možné do 31. augusta 2013.
Prihlášku pošlite poštou na adresu:
Kancelária celoživotného vzdelávanie SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
 

 

 

V súvislosti so zásadnými zmenami v odvodovom systéme, ku ktorým dochádza od 1. januára 2013 sú poplatky spojené so štúdiom za jeden vzdelávací program UTV na jeden rok pre akademický rok 2013/2014 nasledovné:

 • 75 € pre pracujúcich poslucháčov (aj pracujúcich dôchodcov);
 • 60 € pre nepracujúcich poslucháčov (nezamestnaných a dôchodcov)
 • 45 € pre invalidných dôchodcov

Poplatky za štúdium sa poukazujú po vyrozumení záujemcov o otvorení príslušného vzdelávacieho programu na účet UTV 7000066247/8180, variabilný symbol 191305. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá, zaplatený poplatok sa nevracia. Dokladom o ukončení štúdia UTV je osvedčenie o absolvovaní UTV, ktorý vydáva SPU v Nitre. Štúdium UTV sa ukončuje slávnostnou promóciou.