International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
 
 
Deadline: podávanie projektových žiadostí je otvorené do 30. apríla 2018
 
IGCEB sa zameriava na financovanie projektov riešiacich vedeckú problematiku, ktorá má zásadný význam v krajine riešiteľa, alebo má regionálny význam.
 
Spoločný výskumný program (CRP – Collaborative Research Programme) – ICGEB Research Grant bol založený v roku 1988. Má za cieľ:
 
• podporovať spoločný výskum v členských štátoch,
• podporovať prípravu mladých vedeckých pracovníkov,
• pomáhať pri zakladaní výskumných zariadení.
 
Program poskytuje podporu pre výskumné projekty v základnom výskume, zdravotníctve, priemyselných a poľnohospodárskych biotechnológiách a bioenergetike.
 
Žiadatelia CRP-ICGEB musia mať formu univerzity alebo výskumnej inštitúcie v akomkoľvek členskom štáte uvedenom v príslušnej prílohe. Aktívna spolupráca s pracovnými skupinami ICGEB je vítaná, avšak nie je povinná.
 
Financovanie
 
Granty sú udeľované na prispievanie k implementácii špičkových výskumných projektov. Dôležitou súčasťou úspešnej žiadosti je uskutočniteľnosť navrhovaného projektu v stanovenom časovom rámci (maximálne 36 mesiacov). Maximálny ročný príspevok z ICGEB je 25 000 EUR.
Tieto zdroje môžu byť použité len na pokrytie výdavkov priamo súvisiacich s projektom: spotrebný materiál, vedecká literatúra, základné laboratórne vybavenie, cestovné náklady, náklady na odbornú prípravu.
Výplaty hlavných riešiteľov, bežná administratíva, režijné náklady inštitúcie, údržba, prenájom zariadení a priestorov a pod. nie sú oprávnenými položkami pre financovanie.
 
 

Ísť späť