Komplexná akreditácia

Akreditačná komisia (ďalej AK), poradný orgán vlády, uskutočnila komplexnú akreditáciu činností vysokých škôl v SR za obdobie rokov 2008-2013.

SPU požiadala o akreditáciu 103 študijných programov v troch stupňoch štúdia (41 študijných programov v Bc. stupni, 35 ŠP v Ing. stupni, 27 ŠP v PhD. stupni štúdia), 20 žiadostí na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, 11 oblastí výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Pre účely komplexnej akreditácie predložila hodnotenie vlastnej činnosti univerzity a vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania.

Dočasná pracovná skupina AK vykonala v dňoch 18.-19.11.2014 návštevu na univerzite, kde na mieste vykonala kontrolu predložených dokladov. Návrh Hodnotiacej správy o komplexnej akreditácii činností SPU bol univerzite doručený dňa 15.7.2015, v ktorom sa AK vyjadrovala k trom kritériám.

Kritérium KZU-1 hodnotilo úroveň vedeckovýskumnej činnosti, pričom sa hodnotili výstupy výskumu, prostredie pre výskum  a ocenenie výsledkov výskumu (publikácie, citovanosť vedeckých prác, získané projekty a finančné prostriedky pre riešenie výskumu, materiálno-technické zabezpečenie, knižnica, IKT).

Pri kritériu KZU-2 sa posudzovali výstupy všetkých absolventov doktorandského štúdia v období rokov 2008-2013 a doktorandov po dizertačnej skúške v dennej aj externej forme štúdia.

V kritériu KZU-3 sa hodnotil podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje doktorandské študijné programy. Akreditačná komisia sa súčasne vyjadrovala aj k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

SPU splnila kritérium KZU-1 na 100 % (60 % hodnotených oblastí výskumu muselo mať hodnotenie najmenej B), KZU-2 na 70 % (výstupy doktorandov museli mať v 60 %-tách hodnotených oblastí výskumu najmenej hodnotenie C+) a KZU-3 na 90 % (najmenej v 60 %-tách oblastí výskumu musela  univerzita poskytovať doktorandské štúdium).

AK na svojom 88. zasadnutí dňa 22.8.2015 v Trnave jednomyseľne rozhodla, že odporučí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradiť SPU medzi vysoké školy univerzitného typu aj pre ďalšie obdobie, pričom SPU bola vyhodnotená ako jedna zo siedmich najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou a Technickou univerzitou vo Zvolene.

Slovenská poľnohospodárska univerzity v Nitre rozhodnutím ministra školstva SR číslo: CD-2015-18737/45303:1-15AO zo dňa 30. októbra 2015 obhájila svoj status a bola zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu.