Express Fit

Cieľ a obsah predmetu: Získať lepšiu všeobecnú kondíciu a výkonnosť prostredníctvom komplexného tréningového programu, ktorý využíva predovšetkým cviky ako sú kľuky, zhyby, drepy, ľahy-sedy, výpady, výskoky, a špecifické cviky s vlasnou váhou tela. Naučiť sa používať v tréningu rôzne záťaže, náčinie a pomôcky ( medicimbal, kettlebells, stepper...). Cvičiť rýchlo, dynamicky a zároveň koordinovane.
Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: PaedDr. Ľubomír Urban
Vyučujúci: Mgr. Lucia Civáňová