European Research Coordination Agency (EUREKA)
 
 
EUREKA  je iniciatíva, ktorá je nezávislá od rámcových programov financovaných Európskou komisiou. EUREKA podporuje cezhraničné projekty orientované na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a rozvoj. Cieľom iniciatívy je zvýšenie európskej konkurencieschopnosti.
 
Iniciatíva EUREKA - pan-európska sieť vznikla ako medzivládna iniciatíva v roku 1985. Slovenská republika je členskou krajinou iniciatívy od roku 2001
 
EUREKA spája poznatky o trhovo orientovanom výskume, rozvoji a implemntácii. Spoločná práca firiem, univerzít a výskumných centier v spoločných nadnárodných projektoch umožňuje vývoj nových inovatívnych produktov, procesov a služieb. Spoločné nadnárodné projekty sú inicované zdola a majú jasný trhový potenciál. Iniciatíva je dôležitá  aj pre malé a stredné podniky (MSP). Vďaka EUREKE sa MSP môžu zapojiť do medzinárodnej spolupráce (sieťovanie, redukcia nákladov a viditeľnosť) a získať ľahší prístup na trh.
 
Kontaktným bodom pre program EUREKA na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
V rámci programu EUREKA existuje 5 nástrojov finacovania:
Network Projects, Eurostars, Clusters, Umbrellas, E!NNOVEST
 
Pre oblasť vysokého školstva je relevantný najmä nástroj Network Projects:
 
Sieťové projekty EUREKA (EUREKA Network Projects) sú nadnárodné, trhovo orientované, inovatívne projekty výskumu a vývoja realizované pod hlavičkou EUREKA a podporené verejnou správou a verejnými grantovými agentúrami, ktoré reprezentujú EUREKu v každej z jej vyše 40 členských štátov.
Od ostatných podobných iniciatív sa EUREKA odlišuje najmä spôsobom tvorby projektov systémom zdola nahor. Tento prístup umožňuje konzorciám, aby si sami definovali povahu svojho výskumu, dohodli sa na právach duševného vlastníctva a budovali partnerstvá, delili sa o odborné poznatky a umožnili výsledkom svojho výskumu preniknúť na medzinárodné trhy.
Sieťové projekty EUREKA by mali byť financované príslušnými národnými inštitúciami v súlade s národnou legislatívou a príslušnými predpismi.
Projekty EUREKA sú trhovo orientované projekty výskumu a vývoja. Zameriavajú sa na vývoj produktov, služieb a procesov uplatniteľných na trhu. Účasť v medzinárodných projektoch spolupráce cez EUREKu ponúka firmám, výskumným inštitúciám a inštitúciám vyššieho vzdelávania rad výhod.
 
 

Späť