Dunajská stratégia
 
Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.
 
Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu. Dunajská stratégia má ambíciu vytvoriť mechanizmus spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj podunajských krajín pre uchovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.
 
 
Princípy tvorby stratégie vychádzali z premisy žiadnych nových financií, žiadnej novej legislatívy a žiadnych nových inštitúcií. Európska únia nevyčleňuje na stratégiu osobitné finančné prostriedky, región však môže do značnej miery čerpať z už dostupných prostriedkov v rámci rôznych programov EÚ (predovšetkým Horizont 2020 a Štrukturálnych fondov). Cieľom je využiť túto pomoc.
 
Národným koordninátorom Dunajskej stratégie je Úrad vlády SR.
 
Základnými dokumentmi Dunajskej stratégie sú Oznámenie Európskej komisie a Akčný plán. Najdôležitejšie informácie o princípoch, štruktúre stratégie a Akčnom pláne nájdete v tomto prehľade.