Čo ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre?

Tradíciu a jedinečnosť

Je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá  poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Dnes na šiestich fakultách ponúka široké poznatky z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. Pripravuje odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Za obdobie svojej existencie vychovala vyše 90-tisíc absolventov. V roku 2015 ju Akreditačná komisia zaradila medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.  

Kvalitné vzdelanie

Výučba sa uskutočňuje v 93 študijných programoch na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. V ponuke sú klasické odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, ale aj biodiverzita, ekológia, problematika bezpečných potravín, trvalo udržateľný rozvoj, využívanie alternatívnych zdrojov energie, regionálny rozvoj, záhradná a krajinná architektúra, aplikovaná informatika, ekonomika, technika v poľnohospodárstve a mnoho ďalších.    

Špičkový výskum

Podpora vedy a výskumu patrí k hlavným prioritám SPU v Nitre.  Vybudovaním Výskumného centra AgroBioTech vybaveného najmodernejšou technikou sa rozšírili možnosti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Spoločne s excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy a bielo-zelenú biotechnológiu sa SPU aktívne podieľa na rozvoji poľnohospodárstva a potravinárstva.

Otvorenú cestu do sveta

SPU v Nitre patrí dlhodobo k popredným univerzitám na Slovensku v oblasti mobilít študentov do zahraničia. Spolupracuje s vyše 100 zahraničnými partnerskými inštitúciami z Európy, Ameriky i Ázie. Študenti môžu využiť ponuku spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami a získať dvojitý či viacnásobný diplom. Prostredníctvom programov Erasmus+, CEEPUS, NŠP a ďalších, majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň požiadať o štipendium alebo finančnú podporu. V spolupráci s univerzitami v Číne, Indii, Thajsku, Rusku, Poľsku, Turecku a v ďalších krajinách sa každoročne zúčastňujú na intenzívnych letných školách.

Inšpiratívne prostredie

Areál SPU v Nitre, plný zelene, je ako stvorený na štúdium, oddych či šport. Vysokoškolský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 - 66 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského a je jedným z najvýznamnejších diel domáceho povojnového modernizmu. V roku 2014 bolo deväť objektov vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Symbolom univerzity a jednou z dominánt mesta Nitry je známa Aula maxima.

Moderné ubytovanie

SPU v Nitre poskytuje svojim študentom ubytovanie v univerzitnom kampuse v nedávno zrekonštruovaných študentských domovoch – Mladosť, A. Bernoláka a Akademická. K dispozícii majú televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, bufety s občerstvením, študentské zóny pre mimovýučbové trávenie času. Celodennú stravu ponúkajú dve študentské jedálne. Na športové aktivity môžu využiť ihriská v blízkosti študentských domovov alebo  v areáli Centra univerzitného športu,  kde sa nachádza krytý plavecký bazén, pohybové štúdio, fit-centrum, tenisové kurty, beach-volejbalové ihrisko a i.  

Aktívne využitie voľného času

SPU v Nitre ponúka široké možnosti ako tráviť voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo koníčkom. Dlhoročnú tradíciu majú jarné a jesenné študentské dni, imatrikulačný ples študentov, karnevalový sprievod mestom či hokejový zápas medzi tímami oboch nitrianskych univerzít. Na univerzite pôsobí folklórny súbor Zobor, Divadielko na Osmičke, poľovnícky krúžok Buteo, sokoliari sv. Svorada, Mládež Slovenského Červeného kríža, Vysokoškolské biblické hnutie a ďalšie zoskupenia. Zaujímavé aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ponúkajú lokálne pobočky organizácie AIESEC či dobrovoľníci z Erasmus Student Network. Tí, ktorí uprednostňujú rekreačný alebo dokonca vrcholový šport, sa môžu venovať volejbalu, basketbalu, florbalu, plávaniu, tenisu, kulturistike, jazdectvu a ďalším disciplínam. Záujemcov o poľovníctvo určite poteší možnosť absolvovať poľovnícke skúšky.