AKTUÁLNE VÝZVY
 
Jednotlivé výzvy v rámci H2020 spadajú pod rôzne typy akcií, ktoré sa odlišujú svojím zameraním, kritériami oprávnenosti i spôsobom (resp. rozsahom) financovania. Podrobné pravidlá sú uvedené pri každej výzve.
 
  • Užitočné informácie ku všetkým typom projektov nájdete aj na webovej stránke CVTI, v časti Typy projektov.
 
Typy akcií a relevantné výzvy:
 
Research and Innovation Action – RIA (Výskumné a inovačné činnosti)
 
RIA predstavujú celé spektrum činností v oblasti výskumu, technického rozvoja, demonštračných činností a inovácie vrátane podpory spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, šírenia a optimalizácie výsledkov a stimulácie vysoko kvalitnej odbornej prípravy a mobility výskumných pracovníkov v EÚ. Partnerstvo musia tvoriť minimálne 3 právne subjekty z 3 rôznych členských štátov/pridružených krajín, miera financovania dosahuje 100 %
 
 
 
Innovation Action – IA (Inovačné opatrenia)
 
IA zahŕňajú opatrenia pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh (close to market actions). Partnerstvo musia tvoriť minimálne tri rôzne subjekty z troch členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Miera financovania je 70%.
 
 
 
Coordination and Support Actions – CSA (Koordinačné a podporné opatrenia)
 
Koordinačné a podporné opatrenie je opatrenie pozostávajúce predovšetkým zo sprievodných opatrení, akými sú normalizácia, šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomnú výmenu skúseností vrátane návrhových štúdií zameraných na novú infraštruktúru a môžu zahŕňať aj doplnkové činnosti vytvárania sietí a koordinácie medzi programami v rôznych krajinách. O financovanie v rámci CSA môže žiadať aj jeden právny subjekt z jedného členského štátu EÚ (ale aj viac subjektov v rámci konzorcia). Miera financovania je 100%.
 
 
 
Pracovný program na roky 2018-2020
 
Európska komisia dňa 27.10.2017 oficiálne zverejnila pracovný program s výzvami v Horizonte 2020 na roky 2018-2020. Prvé výzvy v rámci nového Pracovného programu boli otvorené 31.10. 2017.
 
Pracovné programy relevantné pre SPU vo formáte pdf:
 
Horizon 2020 Work Programme 2018 - 2020:
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
 
Horizon 2020 Work Programme 2018 - 2020:
Spreading Excellence and Widening Participation
 
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020:
Science with and for Society
 

Ísť späť