Zo zasadnutia Akademickej obce SPU

napísal

V aule SPU sa 27. novembra konalo zasadnutie Akademickej obce SPU v Nitre.

Po  otvorení  doc. Ing. Ján Weis, CSc., predseda AS SPU, preniesol stručnú Správu AS  SPU o činnosti za rok  2013, v ktorej zhodnotil prácu jednotlivých komisií AS a výsledky zasadnutí senátu. Uviedol, že uvítali by viac aktivity a záujmu o dianie na univerzite zo strany členov AO, keďže každý člen AO SPU má možnosť a právo aktívne sa podieľať na činnosti senátu, voliť, navrhovať kandidátov a byť volený do AS fakúlt.

V ďalšej časti programu vystúpil Ing. Ján  Lajda, podpredseda AS SPU za Akademickú obec študentov, ktorý vyzdvihol najmä vzájomnú interakciu medzi  študentmi a vedením univerzity, participáciu študentov  na študentskej časti Vyšehradskej asociácie univerzít  - VUA YOUTH a úspešnom organizovaní  mimoškolských a voľnočasových  aktivít. Tiež konštatoval, že zorganizovaním volieb do Študentskej rady vysokých škôl naplnili maximálne možný počet delegátov, ktorí hája záujmy študentov SPU  v priamej spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Následne rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prítomných oboznámil so Správou o činnosti SPU za rok 2013. Pozornosť venoval nielen hodnoteniu dosiahnutých výsledkov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, internacionalizácie, rozvoja univerzity, ale aj vízii pre budúce obdobie.  Ako zdôraznil, v budúcom roku bude na Slovensku prebiehať komplexná akreditácia vysokých škôl. SPU vstúpila do tohto procesu 1. júla tohto roku a v priebehu akademického roka budeme pripravovať všetky podklady, ktoré akreditačný proces vyžaduje. Vedenie univerzity prijalo viacero opatrení, aby bol proces akreditácie na našej univerzite úspešný a obhájili sme status univerzity.

V diskusii vystúpila doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU. Vyjadrila poďakovanie AS za dobrú spoluprácu, ďalej účastníkov zasadnutia informovala, že Výbor UO pripomienkoval zákony súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi (Novelu zákona o VŠ, Zákonník práce a iné)  a informovala o podpísanej Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 

Správa o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2013 - doc. Ing. Ján Weis, CSc.

Príhovor Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rektora SPU v Nitre

.

Späť