Z postrehu profesora Marka Hala: Prezentácia FAPZ na výstave Agrokomplex trochu inak...

napísal

V mysliach strednej generácie a ľudí pamätajúcich si trochu viac, sú posledné augustové dni spájané s medzinárodnou poľnohospodárskou výstavou Agrokomplex. Tá vždy bola prezentáciou výsledkov práce ľudí z poľnohospodárskej oblasti, ktorí každý deň musia ísť do maštale alebo na pole, musia pripraviť podmienky a vyrobiť produkty na náš každodenný stôl. Výstava Agrokomplex bola vždy spájaná aj s oslavou výsledkov práce našich poľnohospodárov a potravinárov, bolo to vzdanie úcty k ich každodennej náročnej práci a prezentáciou najnovších prvkov smerovania poľnohospodárstva.

Pri tom všetkom sme boli aj my – naša poľnohospodárska univerzita. Aj tento rok sme sa prezentovali najnovšími informáciami o vede a výskume na našej univerzite, poukázali sme na možnosti štúdia na jednotlivých fakultách, predstavili sme najnovšie vedecké monografie a publikácie vydané vo Vydavateľstve SPU. Záujemcovia mohli získať informačné materiály o štúdiu či kontakty na fakulty. Botanická záhrada ponúkala v predajnom stánku pestrý sortiment interiérových a exteriérových rastlín. Technická fakulta sa prezentovala univerzálnym autonómnym mobilným robotom a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva sa prezentovala návrhmi a grafickým spracovaním interaktívnych expozícií, náučných a ukážkových plôch a prvkov. Naša univerzita ponúkla krásnu, dizajnovo úspešnú expozíciu, v ktorej sa mali možnosť zastaviť absolventi našej alma mater, potenciálni záujemcovia o štúdium, ale aj unavení návštevníci na krátky moment osvieženia sa.

Agrokomplex bol vždy príležitosťou na prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Bola to výstava na príjemné spoločenské stretnutia v expozíciách vystavovateľov s ktorými naši pracovníci počas roka úspešne spolupracujú. Všetky tieto aktivity a stretnutia sú veľmi dôležité pre našu prezentáciu. Aj dnes, keď ubúda počet odborných vystavovateľov a pribúda obchodníkov „s večne najostrejšími nožmi a super teplými papučami“, veľmi ceneným prvkom v odbornej prezentácii je aktívna účasť našich kolegov na hodnoteniach a prezentáciách v jednotlivých odborných expozíciách.

Naši kolegovia z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov sú každoročne úspešnými hodnotiteľmi zvierat pri ich prezentovaní chovateľskými organizáciami a produkty niektorých vystavovateľov zasa nesú ich odborné poradenstvo. Pracovníci Katedry špeciálnej zootechniky prostredníctvom chovateľských zväzov úspešne prezentovali slovenskú dojnú ovcu a slovenského športového pony, na ktorých vzniku sa podieľali, Katedru výživy zvierat bolo vidieť za produktmi kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá, Katedra genetiky a plemenárskej biológie v spoločnosti organizácií vykonávajúcich kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat stála za modelmi hodnotenia zvierat a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Bonusom prezentácie SPU bola účasť našich študentov nielen počas slávnostného otvorenia Národnej výstavy hospodárskych zvierat a aj počas každodenného predvádzania zvierat.

To sú iba malé postrehy k našej aktívnej účasti na medzinárodnej výstave Agrokomplex, ktoré možno neboli prezentované v katalógu vystavovateľov, ale odborná a laická verejnosť určite ocenila prácu a vysokú odbornú úroveň pracovníkov našej univerzity. Možno nám chýba ten „správny marketingový ťah“, aby sme boli v katalógoch, ale pozvanie do odborných komisií na regionálnych a medzinárodných výstavách, každodenný kontakt s praxou keď hľadajú odbornú radu je tou najlepšou prezentáciou vysokej odbornej úrovne našej univerzity.

Späť