V areáli SPU je inštalované komunitné kompostovisko pre študentov

napísal

K zelenej infraštruktúre SPU v Nitre prispievajú svojimi novými projektmi aj študenti. Príkladom je aj projekt komunitného kompostovania pre študentov, ktorí bývajú na študentskom domove. Pripravila ho iniciatívna študentka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Zuzana Špuntová, ktorá študuje v študijnom programe krajinné inžinierstvo. Začiatkom júla tak bolo v areáli SPU v Nitre inštalované komunitné kompostovisko pre študentov, ktoré im umožňuje zvýšiť zodpovednosť za nakladanie s odpadom.

Podľa slov Z. Špuntovej, dôvodov pre vznik projektu bolo viacero. „Najviac ma zarazila skutočnosť, že vyše päťdesiat percent zmesového komunálneho odpadu tvorí práve bioodpad. Napadlo mi, že naša univerzita, ktorá je lídrom v oblasti ekológie a životného prostredia a nesie prívlastok zelená, by mala byť príkladom a množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v zmesovom komunálnom odpade znížiť. A kde možno najlepšie začať s iniciatívou? Predsa zapojením do nej študentov na internátoch. Tento nápad som konzultovala s Ing. Annou Bárekovou, PhD., ktorá sa na FZKI venuje problematike odpadového hospodárstva. Myšlienka ju nadchla a celý proces začala koordinovať,“ informovala nás Zuzana. Dodáva, že počas realizácie projektu bolo treba premyslieť množstvo detailov, napríklad ako bude kompostovisko správne a efektívne fungovať v komunite študentov, ako predísť jeho zničeniu alebo nesprávnemu využívaniu. „Tak, ako je to pri komunitných kompostoviskách, ktoré sa inštalovali napríklad v Bratislave, aj toto v areáli SPU je zabezpečené proti odcudzeniu, je uzamknuté a je pod ním inštalované ochranné pletivo proti hlodavcom,“ dozvedáme sa.

Umiestnenie kompostéra

Kompostér SMART s objemom 1100 litrov je umiestnený v areáli univerzity tak, aby nebránil iným aktivitám, bol dostupný študentom a pôsobil esteticky. Jeho súčasťou je aj starší kompostér, ktorý bude slúžiť ako zásobník na uhlíkatý materiál pre vyvážené zloženie kompostu.

 Ako sa zapojiť?

Pre študentov je pripravená informačná kampaň ako sa do kompostovania môžu zapojiť. Informácie budú uverejnené aj na sociálnych sieťach jednotlivých fakúlt, v študentských skupinách, webových stránkach univerzity alebo formou plagátov na nástenkách. Stránka k projektu: https://komposter-spu.webnode.sk/

Študenti, ktorí prejavia záujem o kompostovanie, si sami zabezpečia nádoby, do ktorých budú bioodpad zbierať. Takto to už funguje pri triedení PET fliaš, skla alebo papiera. Keďže kompostér bude uzamknutý, prístupový kód budú mať k dispozícii iba členovia komunity. "Kompostmajsterkou" bude Zuzana Špuntová, ktorá bude zodpovedať za starostlivosť o obsah kompostéra . ,,Máme snahu zapojiť do procesu čo najviac študentov. Preto by sme chceli aktivity spojené so starostlivosťou o kompostér a využitie hotového kompostu začleniť aj do vyučovania v rámci predmetov spojených s odpadovým hospodárstvom,“ hovorí o ďalších plánoch autorka projektu.

Vzniknutý kompost využije Botanická záhrada SPU, ktorá sa rozprestiera v okolí študentských domovov. 

 

Minitoring médií

Nitra 24: V areáli SPU vzniklo prvé kompostovisko: Poslúži študentom z internátov

Ísť späť