Tohtoroční prváci absolvovali slávnostné imatrikulácie. Po prvýkrát bez indexov

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. októbra uskutočnili imatrikulácie 1225 študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia. Zúčastnilo sa na nich 116 prvákov Fakulty biotechnológie a potravinárstva,  369 Fakulty ekonomiky a manažmentu, 81 Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 92 Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 242 Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a 325 študentov bolo z Technickej fakulty.

Pozvanie prijali aj prodekani pre vzdelávaciu činnosti jednotlivých fakúlt: doc. Alica Bobková (FBP) , Ing. Iveta Košovská, PhD. (FEM), Ing. Žaneta Pauková, PhD. (FEŠRR), doc. Roberta Štěpánková (FZKI),  Ing. Ján Gažo (FAPZ) a doc. Ján Kosiba (TF).

Zúčastnených privítal prorektor SPU pre vzdelávanie prof. Milan Šimko. „Som nesmierne rád, že ste si pre štúdium vybrali práve Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a rozhodli sa tu stráviť najkrajšie roky svojho života,“ povedal vo svojom vystúpení. „Dnešná imatrikulácia je v 67-ročnej histórii univerzity trošku odlišná. Po prvýkrát nedostávate indexy, čo znamená, že odteraz vám zápočty a výsledky skúšok budú vaši učitelia zaznamenávať len v univerzitnom informačnom systéme.“ Zároveň apeloval na študentov, aby si vždy kontrolovali  záznamy a v prípade potreby kontaktovali svojich pedagógov. V skratke im priblížil aj  možnosti, ktoré štúdium na SPU ponúka. „Budem rád, ak vydržíte a nerezignujete po prvých malých neúspechoch, ktoré možno prídu. Dokážte sebe a svojím blízkym, že na to máte. Ak si nebudete vedieť rady, vždy sa môžete obrátiť na mňa, na svojich prodekanov, študijných poradcov, ročníkových učiteľov, ale aj garantov študijných programov, ktorí vám radi pomôžu,“ dodal na záver prorektor Milan Šimko.

Prvákom sa prihovoril aj študent doktorandského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva a člen študentskej časti Akademického senátu SPU v Nitre Ing. Filip Tirpák. Priblížil im možnosti trávenia voľného času, podmienky na oddych, sebarealizáciu a zábavu,  predstavil aktivity, ktoré na ich čakajú. Jednou z nich je aj imatrikulačný ples, ktorý sa chystá už 22. novembra. Zdôraznil tiež možnosť angažovania sa v krúžkoch a kluboch, ktoré pri SPU fungujú, či zapojenia sa do diania fakulty a univerzity prostredníctvom práce v akademickom senáte. „Päť rokov štúdia na univerzite je dlhá doba, no verte mi, že ubehne veľmi rýchlo. Zároveň je to posledné obdobie vášho života, keď máte dostatok času aj na osobnostný rozvoj. Využite všetko, čo vám naša univerzita ponúka,“ povedal Filip Tirpák.

Pri tejto príležitosti pripravilo Vydavateľstvo SPU v spolupráci s Kanceláriou komunikácie a práce s verejnosťou SPU brožúrku Sprievodca prváka po Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorej úlohou je uľahčiť študentom prvých ročníkov  prvé týždne vysokoškolského štúdia na univerzite. Nachádza sa v nej množstvo informácií  o pracoviskách, štúdiu, možnostiach finančnej podpory, študijných pobytoch  v zahraničí, používaní preukazu študenta, informačných systémoch, ponuke knižničných služieb, možnostiach ubytovania, stravovania či trávenia voľného času. Jedna kapitola je venovaná študentom so špecifickými potrebami.

Späť