Tatra banka opäť podporila skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania. Uspeli aj dva projekty FZKI SPU v Nitre

napísal

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby na slovenských vysokých školách a priblížiť vzdelávací proces štandardom svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Tento rok hodnotiaca komisia zložená z piatich externých expertov rozdelila sumu 65 109 eur medzi 19 najlepších projektov predložených tímami z vysokých škôl a neziskových organizácií. Dva z nich sú z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

                                       Implementácia programovania v krajinárstve

Projekt s uvedeným názvom z dielne Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre bol podporený sumou 2-tisíc eur. Ako konštatoval vedúci projektu Ing. Jakub Fuska, PhD., programovanie sa stáva bežnou súčasťou v praktickom uplatnení v mnohých odboroch, krajinárstvo nie je výnimkou. „Riešením projektu bude zabezpečená realizácia dvojdňového workshopu zameraného na základy programovania a prototypovania, ktorý sa uskutoční v prvej polovici novembra 2019. Účastníci sa oboznámia s elementárnymi prvkami programovania v jazyku PYTHON s využitím jednodoskových počítačov s GPIO konektivitou, ako aj prácu s vývojovou doskou s možnosťou rozšírenia a využitia vstupno-výstupných zariadení. Poskytnutý dar bude použitý na zakúpenie komponentov potrebných pre riešenie workshopu, tieto komponenty budú následne využiteľné pri ďalšej výučbe a riešení záverečných prác,“ informoval nás Ing. J. Fuska.

                                                                   MushROOM

Projekt MushROOM, ktorý predložili riešitelia z Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, bol podporený sumou 3 400 eur.  Cieľom projektu je podporiť praktickú výučbu predmetu jedlé a liečivé huby a ďalších súvisiacich predmetov, vytvoriť študentom priestor pre riešenie vlastných experimentálnych úloh a záverečných prác, prezentovať moderné spôsoby kultivácie jedlých a liečivých húb, podporiť u študentov budovanie zručností, podporiť vedeckovýskumnú základňu a spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, reflektovať požiadavky firiem z praxe (overovanie nových substrátov, aditív, mechanizácie pre výrobu substrátov a i.), overovať laboratórne výsledky v „poloprevádzke“, ako aj vydávať odporúčania pre prax vo forme vedeckých a odborných publikácií na Slovensku i v zahraničí.
Ako nás informoval predkladateľ projektu Ing. Marcel Golian, PhD., členovia pedagogického a výskumného tímu sa stále častejšie stretávajú s požiadavkami praxe na záhradnícke produkty s vysokým alebo zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok. Takýmto produktom sú nepopierateľne aj plodnice jedlých a liečivých húb. „Katedra zeleninárstva FZKI SPU a Katedra biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, ktorá bude spolupracovať na projekte, sú z pohľadu vzdelávania študentov a overovania nových technológií substrátových kultivácií jedlých a liečivých húb bezpochyby unikátom. Sú kompletne vybavené laboratórnou „čistou“ časťou, absentujú im však priestory určené pre samotné dopestovanie plodníc. Táto skutočnosť je mnohokrát spojená so znehodnotením niekoľkomesačnej výskumnej práce, keď sú pestovateľské substráty bakalárskych, inžinierskych, doktorandských či iných výskumných prác, počas krátkej chvíle znehodnotené vplyvom nevhodných podmienok pre produkciu húb. Projekt reflektuje uvedený stav. Vybudovaná rýchliareň húb bude nadväzujúca na laboratórnu bázu,“ povedal úspešný predkladateľ projektu.

 

Späť