SPU v Nitre a Mesto Trnava podpísali memorandum o spolupráci

napísal

Spoločné memorandum podpísali 30. septembra 2019 na pôde trnavskej radnici rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová a primátor Trnavy Peter Bročka.

Podpis memoranda je prvým krokom k budúcej spolupráci v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny nielen v intraviláne mesta, ale aj v jeho okolí.

„Participácia univerzity na ich tvorbe je cenným prínosom pri reagovaní na náročné výzvy, ktoré nás v rámci zmeny klímy čakajú. Ide o jednu z najväčších priorít súčasnosti,“ uviedol primátor Peter Bročka.
Mesto Trnava a SPU v Nitre sa zamerajú na možnosti kontroly exploatácie poľnohospodárskej pôdy nájomcami, ktorí hospodária na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na projekty zelenej infraštruktúry krajiny v extraviláne a pomoc pri spracovaní územných systémov ekologickej stability. Ďalším cieľom spolupráce bude návrh manažmentu zrážkovej vody v meste, napríklad z parkovacích plôch alebo zo striech budov. Uvažuje sa tiež o vysádzaní poľnohospodárskych pozemkov porastmi podporujúcimi biodiverzitu a budovaní agrolesníckych hospodárskych systémov. Významnú súčasť spolupráce majú tvoriť aj projekty revitalizácie vodných tokov.
V oblasti vedy a výskumu sa chcú obe strany memoranda zamerať najmä na rozvíjanie vedecko-technickej spolupráce riešením spoločných vedeckovýskumných a inovačných projektov, riešenie grantových úloh, vzájomnú odbornú garanciu a spoluprácu pri organizovaní odborných konferencií, seminárov, sympózií a výstav.
Spolupráca bude spočívať aj v pomoci pri riešení úloh a problémov z praxe, odbornej, poradenskej a konzultačnej činnosti alebo spoločnej účasti na prezentačných akciách odborného charakteru.
Strany memoranda po dobu jeho trvania zastupujú okrem ich štatutárnych orgánov Ing. Lucia Gabríny, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, prednostka Mestského úradu v Trnave Ing. Katarína Koncošová, PhD., a vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ Trnava Ing. arch. Tomáš Guniš.
„Stále viac sa nám potvrdzuje, že na zmiernenie dopadov zmeny klímy nepostačuje robiť opatrenia iba v meste, ale treba ich aplikovať aj v okolitej krajine. Mesto má spracovaný územný systém ekologickej stability, ktorý rieši aj ekostabilizačné prvky, tento dokument však treba aktualizovať, aby reflektoval najnovšie poznatky a trendy z oblasti klimatických zmien. Jednou z úloh, s ktorými sme sa obrátili na SPU v Nitre, je príprava podkladov pre aktualizáciu uvedeného strategického dokumentu a to spôsobom, ktorý zosúladí požiadavky poľnohospodárstva aj ekológie. Naším cieľom je vytvoriť sieť biopásov, remíz a alejí, ktorá by nám pomohla dostať krajinu do trvalo udržateľného stavu. Rovnako si od spolupráce s univerzitou sľubujeme nastavenie parametrov pre sledovanie kvality pôdy, alebo rady pri tvorbe manažmentu dažďových vôd,“ priblížil jeden z cieľov spolupráce T. Guniš.
Agrolesnícke systémy viažu viac uhlíka, v porovnaní s klasickým poľnohospodárskym systémom môžu poskytnúť vyššie príjmy poľnohospodárom, aj dať prácu obyvateľom vidieckych oblastí. Žiaľ, na Slovensku agrolesníctvo ani naň zamerané vzdelávacie programy zatiaľ oficiálne neexistujú a tento pojem nepozná ani naša legislatíva. Trnava a SPU v Nitre by sa tak mohli stať priekopníkmi v tejto oblasti na Slovensku.

 

Ísť späť