SPU udelila čestný doktorát prof. W. F. Lealovi a prof. E. Pierzgalskému

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 4. novembra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU, rozšírené o zasadnutie Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, na ktorom rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil čestný titul Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam - prof. Dr. habil. Walterovi F. Lealovi z Výskumného a transferového centra Hamburskej univerzity aplikovaných vied, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky a prof. Dr. habil. Edwardovi Pierzgalskému z Varšavskej poľnohospodárskej univerzity (SGGW), za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.

Slávnostná promócia sa uskutočnila v priestoroch auly SPU, národnej kultúrnej pamiatky, za účasti vzácnych hostí, medzi ktorými bola veľvyslankyňa Brazílskej republiky v SR Susan Kleebank, predstavitelia zahraničných a slovenských univerzít a inštitúcií - rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe Dr.h.c. prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., riaditeľ výskumného ústavu lesníctva vo Varšave prof. Dr. habil. Janusz Czerepko, predseda úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprezident Výboru regiónov Európskej únie v Bruseli doc. Ing. Milan Belica, CSc., a ďalší. Nechýbali ani akademickí hodnostári univerzít, členovia Vedeckej rady SPU  v Nitre a Vedeckej rady FEŠRR, čestní doktori SPU, členovia akademických senátov, zamestnanci a študenti SPU, ako aj kolegovia a rodinní príslušníci ocenených. 

Kandidátov predstavil rektor SPU prof. Peter Bielik. Slávnostné laudáciá predniesla dekanka FEŠRR prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., ktorá vyzdvihla predovšetkým vedeckovýskumnú činnosť oboch nominantov.

Prof. Walter F. Leal  pôsobí ako riaditeľ Výskumného a transferového centra Applications of Life Sciences v Hamburgu  a vedúci Katedry životného prostredia na Manchester Metropolitan University, Spojené kráľovstvo. Je odborníkom v oblasti environmentálnych vied a udržateľného rozvoja, vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava najmä na  témy obnoviteľných zdrojov energií, zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Tichomoria. Je nositeľom titulu čestný profesor, udeleného niekoľkými zahraničnými univerzitami. Aktívne pôsobí ako poradca  Nemeckej medzinárodnej agentúry pre rozvoj, je riešiteľom pracovnej skupiny mechanizmu preskúmania sťažností súvisiacich s projektmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Jeho spolupráca s SPU v Nitre sa realizuje najmä na báze spoločných aktivít Programu Baltickej univerzity, ako aj na základe riešenia spoločných vedeckovýskumných úloh, publikovania výsledkov spoločných výskumných tém.

Prof. Edward Pierzgalski pôsobí na Fakulte civilného a environmentálneho inžinierstva Warsaw University of Life Sciences (SGGW). Je odborníkom v  oblasti vodohospodárstva vidieckej a lesnej krajiny, zavlažovania, odvodňovania, protieróznej ochrany a tiež ochrany životného prostredia súvisiacej s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku vplyvu antropogénnych faktorov na dynamiku vodných zdrojov vo vidieckych oblastiach, zmiernenia klimatických zmien a udržateľného manažmentu prírodných zdrojov. Jeho spolupráca s SPU v Nitre sa realizuje už vyše 20 rokov. Od roku 2004, keď vznikla Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, je aktívnym členom jej Vedeckej rady, od roku 2010 pracuje aj ako člen redakčnej rady vedeckého periodika Acta Regionalia et Environmentalica a je aktívnym spoluriešiteľom niekoľkých medzinárodných projektových konzorcií na SPU.

Čestný doktorát si nominanti prevzali z rúk rektora SPU prof. Petra Bielika.

Prof. Walter F. Leal vo svojom slávnostnom príhovore akcentoval význam udržateľného rozvoja, čiže takého spôsobu rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Zmienil sa o tom, že len málo univerzít v Európe vložilo do svojho profilu udržateľnosť. „Hoci vo všeobecnosti univerzity problematiku udržateľnosti  akceptujú, treba  šíriť význam udržateľnosti  aj v rámci študijných programov a vo výskume,“ zdôraznil.

Prof. Edward Pierzgalski zameral svoj príhovor na problematiku vodnej a veternej erózii, význam vody a vodohospodárstva v krajine, ako aj kvalitu vodných zdrojov. „Odhaduje sa, že do roku 2030 nebude mať prístup k bezpečnému zdroju vody asi 800 miliónov ľudí na svete,“ upozornil. Zároveň pripomenul, že druhým problémom je zase nadbytok vody, ktorý môže viesť k povodniam. Vo svojom príhovore tiež vysoko vyzdvihol spoluprácu s odborníkmi z FEŠRR a FZKI SPU, menovite s prof. Jozefom Streďanským, prof. Dušanom Húskom, prof. Jozefom Ballom, prof. Zuzanou Jurekovou, prof. Annou Bandlerovou, prof. Jaroslavom Antalom, doc. Ľubošom Juríkom a Ing. Klaudiou Halászovou.

Slávnostnú atmosféru zasadnutia umocnilo vystúpenie operného speváka Tomáša Ondriáša a Mareka Pobudu, na klavíri ich doprevádzal Matej Vrábel. Podujatie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.

Pri príležitosti odovzdávania čestného doktorátu prof. Walterovi F. Lealovi, ktorý sa narodil v Brazílii, kde aj začal svoju kariéru ako študent  biológie na univerzite Bahia, Veľvyslanectvo Brazílie v SR inštalovalo vo foyeri SPU výstavu s názvom „Biómy Brazílie. Najväčšia biodiverzita na svete“. Tridsať pozoruhodných veľkoplošných fotografií si záujemcovia a návštevníci SPU môžu pozrieť do konca novembra.

Laudácio na prof. Leala a prof. Pierzgalskeho

Príhovor Dr. h.c. prof. Dr. habil. Waltera F. Leala

Príhovor Dr. h. c. prof. Dr. habil. Edwarda PierzgalskéhoSpäť