SPU udelila čestný doktorát prof. Jiřímu Balíkovi a prof. Ladislavovi Zemanovi

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 1. júla konalo zasadnutie Vedeckej rady SPU,rozšírené o vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam - prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy rastlín, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle a prof. Ing. Ladislavovi Zemanovi, CSc., emeritnému dekanovi Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy zvierat, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.

Slávnostná promócia za účasti akademických hodnostárov univerzít, členov Vedeckej rady SPU  v Nitre a Vedeckej rady FAPZ, doktorov honoris causa SPU, členov správnej rady, predsedov a členov akademických senátov, zamestnancov, študentov, ako aj kolegov a rodinných príslušníkov ocenených sa uskutočnila v aule SPU.

Slávnostné laudáciá predniesol dekan FAPZ Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. Vyzdvihol predovšetkým vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť oboch odborníkov.

Prof. Jiří Balík patrí k uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam v oblasti agrochémie a výživy rastlín. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku výživy rastlín najmä dusíkom, fosforom a sírou a na dynamiku týchto prvkov v pôde v závislosti od rôznych systémoch hnojenia poľných plodín. Venuje sa tiež problematike rhizosféry ako indikátora zmien prístupných živín a rizikových látok v pôde s čím bezprostredne súvisí výskum využitia odpadných produktov v poľnohospodárstve. V poslednom období sa podieľa na vývoji a testovaní novej metódy hnojenia rastlín amónnym dusíkom.

Prof. Ladislav Zeman sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na výživu zvierat, najmä ošípaných. Významne prispel k tvorbe noriem potreby živín pre jednotlivé druhy zvierat a zostavil Katalóg krmív. Tieto práce sa stali významným nástrojom riadenia výživy zvierat v poľnohospodárskej praxi. V posledných rokoch sú cenné jeho práce orientované na oblasť vplyvu mykotoxínov na zdravie a úžitkovosť zvierat.

Prof. Daniel Bíro vyzdvihol ich spoluprácu s SPU, najmä FAPZ,  v oblasti vedy, vzdelávania a publikačnej činnosti. „Sme poctení a hrdí, že prijímate čestný titul našej alma mater. Bude nás hriať pocit, že vždy keď vás týmto titulom oslovia spomeniete si na priateľov, ktorých máte pod Zoborom v starobylej Nitre,“ povedal okrem iného.  

Čestný titul si prevzali z rúk rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Prof. Jiří Balík vo svojom slávnostnom príhovore akcentoval význam zachovania zdravého a udržateľného životného prostredia pre budúce generácie, na ochranu a zachovanie dobrého stavu poľnohospodárskej pôdy, harmonickej výžive rastlín, múdreho hospodárenia a výchove vzdelaných, ale predovšetkým zodpovedných absolventov poľnohospodárskych univerzít. Prof. Ladislav Zeman zameral svoj príhovor na problematiku produkcie dostatočného množstva kvalitných potravín. Pripomenul, že výživa úzko súvisí s dobrou fyzickou kondíciou zvierat, ako aj s onemocneniami. Obaja noví čestní doktori SPU uviedli, že je pre nich česť zaradiť sa medzi čestných doktorov inštitúcie, ktorá už viac ako šesť desaťročí pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu.

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie FS Zobor.

 

Späť